Bolagsjuristernas förening höll sin ordinarie årssammankomst för år 1963 under tiden d. 6—7 dec. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson och dess dotterbolag L. M. Ericsson Driftkontroll AB liksom Svenska AB Philips. I anslutning till föreningssammanträde i Philipshuset d. 7 dec. redogjorde adv. Helge Lindahl för vissa diskuterade ändringar i stadgarna för Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Därefter höll adv. Frank Hallis Wallin ett föredrag angående aktuella skatterättsliga problem.
    Föreningens styrelse utgöres av direktören Hans Herrlin, Sthm, ordf., direktören Tage Rödén, Sundsvall, v. ordf., ombudsmannen Herbert Fritzsche, Sthm, sekr., ombudsmannen Ulf Linderoth, Malmö, kassör, samt direktören Carl-Wilhelm Schumacher, Sthm, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen var vid 1963 års utgång 143.

    Försäkringsjuridiska föreningen har under 1963 hållit fyra sammanträden, vid vilka — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar», av preceptorn Ulf Persson om »Försäkringstagares upplysningsplikt», av justitierådet Erland Conradi över ämnet »En allmän skadeståndslag» och av hovrättsassessorn Carl-Johan Cosmo om »Ny giv i trafiklagstiftningen. Några glimtar från trafikmålskommitténs arbete.»
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., direktören Gerhard Grabe, prof. Jan Hellner, statssekreteraren Carl Holmberg, adv. Valborg Lundgren, direktören Anders Nerman och direktionssekreteraren Arne Hallström, sekr. Styrelsesuppl. är direktörerna Gustaf Mälstad och Kurt Schalling. — Föreningen hade vid årsskiftet 1963/64 314 aktiva och 22 passiva medlemmar.

    Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 19—20 aug. 1963 ordinarie årsmöte i Uddevalla med deltagande av ett 80-tal medlemmar från hela landet. Preceptor Fredrik Sterzel belyste begränsningen av den kommunala kompetensen i »Annan tillkommande angelägenheter», och kanslichefen Stig Radhe talade om svårigheten för den enskilda skattebetalaren att få insyn i och närmare kontakt med den kommunala verksamheten. Till styrelse för det nya verksamhetsåret valde föreningen stadsjurist E. G. Westman, Sthm, kommunalborgmästare Curt Bergius, Arvika, kanslichef Stig Norberg, Eskilstuna, drätseldirektör Harry Rydquist, Östersund, och stadssekreterare Ingemar Ögren, Örebro.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens styrelse har under 1963 haft följande sammansättning: Ordf.

310 NOTISERhypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. tillika sekr. och kassaförv. hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, revisor hypoteksombudsmannen Stig Holmqvist, Visby. — Föreningens medlemsantal uppgår till 20.
    Föreningen har under 1963 avhållit två extra möten för behandling av bl. a. vissa från lagberedningen remitterade frågor och betänkanden. Vid det ena mötet hade föreningen också tillfälle att tillsammans med prof. Karl Olivecrona och justitierådet Gösta Walin behandla ämnet »Lagsökningsutslagen och RB 17:11» (bl. a. med utgångspunkt från prof. Olivecronas uppsats i SvJT 1963 s. 126, vilken senare följts av justitierådet Walins uppsats »Verkan av lagsökningsutslag» i SvJT 1963 s. 735; se också 1964 s. 297). Under året avhandlade ärenden kommer att inflyta i det häfte av föreningens tryckta förhandlingar som beräknas utkomma i slutet av 1964.
    Under 1963 har utgivits ett häfte innehållande vid föreningens möte 1962 behandlade frågor, vilka omnämnts i SvJT 1962 s. 313. Detta och tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar kan till ett pris av kr. 2:50 pr st. erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.