Malmö-Lunds juristförening har under år 1963 sammanträtt i Malmö d. 15 mars och d. 8 nov. Till sammanträdena hade inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll prof. Hans Thornstedt föredrag över ämnet »Utvecklingslinjer inom specialstraffrätten» och vid novembersammanträdet borgmästaren Yngve Kristensson över ämnet »Avkriminalisering inom trafikrätten?».
    Till styrelseledamöter för 1964 har utsetts presidenten Björn Kjellin, ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., häradshövdingen Evert Persson, rådmannen Lars E. Holmberg och adv. Sture Jernryd. — Föreningens medlemsantal uppgår till 308.

    Nordvästra Skånes juristförening höll årsmöte d. 1 mars 1963, varvid prof. Alvar Nelson höll föredrag över ämnet »Den straffbara sanningen». Vid sammanträde d. 28 nov. 1963 höll häradshövdingen Johan Björling föredrag över ämnet »Radions juridiska ansvar». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L.G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen Sven Rönnquist och rådmannen Allan E. Persson samt adv. Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr.— Föreningen har 74 medlemmar.

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 29 nov. 1963, varvid prof. Alvar Nelson höll föredrag över ämnet »Kring en ny brottsbalk». Till styrelse för åren 1964—1965 har utsetts häradshövdingen Åke Braunstein, ordf., borgmästaren Hans G. Andersson, v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, landssekreteraren Georg Lundborg, stadsfiskalen Sture Ljungkvist samt adv. Agne Wikborn och Tage Troedson. — Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

    Hallands juristförening höll i nov. 1963 sitt årsmöte, varvid regeringsrådet Sten Walberg höll föredrag över ämnet »Taxering och rättssäkerhet». Styrelsen har under året utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., landsfogden N. L. Eklund, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Enghoff och som sekr. och klubbmästare har fungerat stadsnotarien Ingvar Rhodiner. Föreningen räknar ett 80-tal medlemmar.

    Göteborgs juristklubb har under 1963 hållit fem sammanträden. D. 25 jan. höll prof. Karl Olivecrona föredrag över ämnet »Det rättsliga språket och verkligheten». Juris doktor Björn Ahlander talade d. 18 april om »USA:s högsta domstol», och d. 29 maj höll preceptor Bertil Bengtsson föredrag om»Några allemansrättsliga frågor». D. 26 sept. talade prof. Svante Bergström om »Yttrandefriheten i TV och radio — skyddet för enskilda intressen». Klubben firade sin 75-åriga tillvaro med ett jubileumssammanträde d. 7 nov. i närvaro av bl. a. statsrådet Herman Kling. Prof. Kurt Grönfors höll vid sammanträdet föredrag över ämnet »Om rättsskydd för affektionsvärden».

312 NOTISER    Föreningens styrelse utgjordes under 1963 av rådmannen Sten Lindquist, ordf., hovrättsassessorn Svante Boman, sekr., stadsfiskalen Bengt Ekeroth, kassaförv., försäkringsdirektören Bo Warmark, bibliotekarie, och jur. kand. Jan Sandström, klubbm. — Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 450.