Värmlands läns juristförening har under 1963 sammanträtt två gånger. Årsmötet avhölls d. 7 juni, i samband varmed riksdagsmannen Leif Cassel kåserade över ämnet »Förenta nationerna, en glimt inifrån». Vid höstsammanträdet d. 29 nov. talade lagmannen Einar Holm över ämnet »Vad är sanning?». — Styrelsen utgöres av landskamreraren Stefan Dryselius, ordf., häradshövdingen Rutger Nyman, v. ordf., assessorn Stig Thanner, sekr., adv. Nils Nilsson, kassaförv., och bruksombudsmannen B. O. Berggren. — Föreningen har 85 medlemmar.

    Västmanlands juristförening har under 1963 hållit tre sammankomster. D. 19 mars gästades föreningen av docenten Hans Blix, som talade över ämnet »Om folkrättsliga reglers uppkomst och praktiska tillämpning». D. 28 maj besökte föreningen jämte särskilt inbjudna tjänstemän inom socialvården den nya fångvårdsanstalten i Tillberga, varvid direktören vid anstalten Erik Lenhov höll ett föredrag om aktuella fångvårdsproblem.
    I anledning av föreningens 40-årsjubileum anordnades d. 23 nov. en högtidssammankomst med damer på Rikssalen i Västerås slott i närvaro av bl. a. fru Ulla Cederwall, landshövdingen och fru Ludvig Lorichs, adv. J. Ruben Nyman i egenskap av en av föreningens stiftare samt ytterligare en av dem, som varit med i föreningen alltsedan den bildades, adv. Frithrof Hydbom. Prof. Ivar Agge höll ett föredrag över ämnet »Brott mot person enligt nya brottsbalken». Efter årsmötesförhandlingarna vidtog gåsmiddag. Under en paus i den efterföljande dansen intervjuades adv. Nyman av ett par yngre kolleger om sina minnen från sin egen och föreningens verksamhet under de gångna åren.
    Styrelsen har under året utgjorts av stadsfogden Olof Nylund, ordf., landskamreraren Nils Ahlberg, v. ordf., länsassessorn Magnus Forsberg, skattmästare, taxeringsinspektören Bengt Linderberg, klubbmästare, jur. kand. Dag Edlund, sekr., samt borgmästaren Folke Höijer och polisintendenten Lennart Terrvik. Revisorer har varit adv. Carl-Gustaf Westholm och kanslichefen Åke Fornvall med bitr. taxeringsintendenten Wiktor Ilselius som suppl. Vid årsmötet valdes landskamreraren Ahlberg till ny ordförande, efter stadsfogden Nylund, som enligt praxis stod i tur att avgå, och adv. Erik Åkerman utsågs till ny vice ordförande. I övrigt omvaldes styrelse och revisorer.

    Dalarnas juristförening har under 1963 haft sitt årsmöte d. 29 nov. i Falun. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes förste länsassessorn Sven-Göran Odéen, ordf., tingsdomaren Arne Nordgren, v. ordf., ombudsmannen Bertil Åkesson, sekr., bitr. landsfogden Gunnar Delleryd, kassaförv., adv. Jan Fenger-Krog, klubbm., tingssekreteraren Bo Olof Melin samt förste länsnotarien Mats-Gunnar Svennung.
    Vid en sammankomst efter årsmötesförhandlingarna kåserade prof. em. Halvar G. F. Sundberg över ämnet »Att vara professor». — Föreningen har 80 medlemmar.