NOTISER 313    Gefleborgs läns juristförening har under 1963 sammanträtt två gånger. D. 15 maj hölls årsmöte i Gävle, varvid bitr. överläkaren Ingmar Eklöf, Sthm, höll föredrag över ämnet »Några synpunkter på abnormtillstånd jämställda med sinnessjukdom», varefter följde diskussion. Vid föreningens höstsammanträde d. 26 nov. i Gävle höll bitr. landsfogden K.-G. Olsson, Gävle, föredrag över ämnet »Polis-, åklagar- och exekutionsväsendet inför omorganisation». Föreningens styrelse utgöres av stadsombudsmannen Lennart Grangert, ordf., adv. Bengt Mårtenson, sekr., kassaförv. och klubbmästare, rådmannen Curt Ormegard, stadsfiskalen Jan Encrantz samt landstingsdirektören Bengt Norlén. Föreningen hade vid 1963 års utgång 62 medlemmar.

    Östersunds juristklubb har under år 1963 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet d. 26 april höll prof. Ingemar Hedenius föredrag över ämnet »Juridik och moral». Vid sammanträde d. 21 nov. talade häradshövdingen Björn Zethræus över ämnet »Översikt av det nya påföljdssystemet i brottsbalken».
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, v. ordf., adv. Per Olof Hillström, sekr. och kassaförv., samt häradshövdingen Thord Melin och adv. Frans Victor, suppl. Klubbmästare är adv. Gustaf Selander. — Klubben har 85 medlemmar.

    Västernorrlands juristklubb har under år 1963 hållit två sammanträden, dels d. 17 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 16 nov. i Sundsvall. Vid årsmötet höll efter de sedvanliga förhandlingarna justitiekanslern Sten Rudholm föredrag över ämnet »Kring det nya grundlagsförslaget». Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av statssekreteraren Carl G.Persson över ämnet »Ny organisation av åklagar- och exekutionsväsendet». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av presidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, landssekreteraren Sune Lundborg, v. ordf., adv. Henrik Lindblom, f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, adv. Albert Hansson, landsfogden John Rudström samt hovrättsfiskalen Arne Westlander, sekr., kassaförv. och klubbmästare. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

    Västerbottens juristförening har under 1963 haft fem sammanträden. D. 7 febr. talade docenten Gunnar Borg över ämnet »Vittnespsykologi» och d. 20 mars informerade direktören Styrbjörn von Feilitzen om problem i samband med ifrågasatt införande av förhandlingsrätt för offentliga tjänstemän. Hovrättsassessorn Carl-Johan Cosmo talade d. 14 juni över ämnet »Trafikmålen och trafiksäkerheten». D. 11 okt. redogjorde lagmannen Bengt Sandström för innehållet i domstolskommitténs betänkande och d. 6 dec. talade överlantmätaren Torsten Sander i anslutning till fastighetsbildningssakkunnigas betänkande om ny fastighetsbildningslag.
    Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Bengt Sandström, ordf., vattenrättsdomaren Erik G. Skoglar, v. ordf., bitr. landsfogden Lars G. Andersson, sekr., adv. Bertil Syréhn, kassör, hovrättsfiskalen F. G. Arfwidsson och vattenrättssekreteraren Swen Westberg, klubbmästare. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

    Norrbottens juristförening har under 1963 haft sju sammanträden, varvid föredrag hållits i ett fall av lagmannen Bengt Sandström, Umeå, och i övri-

314 NOTISERga fall av föreningsmedlemmar. Dessutom har föreningen haft en fest med damer och en surströmmingsfest.
    Den vid årsmötet d. 2 dec. 1963 valda styrelsen utgöres av bankdirektören Jan Måhlén, ordf., bitr. stadsfiskalen Bertil Josefsson, sekr., och vattenrättssekr. Christer Borlind, klubbmästare, alla Luleå. — Föreningen har ett trettiotal medlemmar.