Juridiska föreningen i Uppsala har under 1963 sammanträtt åtta gånger. Vid årsmötet d. 29 jan. talade adv. Göran Luterkort om »Några synpunkter på advokatyrket». D. 1 mars anordnades en synnerligen välbesökt debatt om samhället och ungdomsvården under rubriken »Neka! Erkänner du, åker du in, åker du in, blir du fast för livet.» Som deltagare i debatten hade inbjudits författaren Lars Görling, rektorn Dick Blomberg, rektorn Lars Bolin, stadsfiskalen Bert de Woul och förste kriminalassistenten Tage Tjärnlund. D. 26 mars hölls en studiedebatt i vilken flera av fakultetens lärare deltog; bl. a. diskuterades frågor ang. omtentamen. Vid vårfesten d. 26 april gästades föreningen av prof. Herbert Tingsten, som talade över ämnet »Juristen». Prof. Per Olof Ekelöf talade till recentiorerna vid höstfesten d. 21 sept. D. 16 okt. var det åter studiedebatt. Kvällens ämne var tillämpade studier. Fideikommissinstitutets avskaffande diskuterades livligt vid en sammankomst d. 30 okt. Särskilt inbjudna var friherre Fredrik Adolf Hamilton, byråchefen Ove Rainer och adv. Kurt Winberg. Årets sista program, julfesten, inträffade d. 4 dec., då hovrättsrådet Bengt Lassen talade om »En förlagsmans syn på den juridiska bokutgivningen».
    Kontakten med de nordiska grannländerna har varit livlig. Under våren gästades föreningen av representanter från juristföreningarna Codex och Pykälä i Helsingfors, Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn, Juridisk Studenterklub i Århus och Juristforeningen i Oslo samt juridiska föreningarna i Stockholm och Lund. Föreningen har haft nöjet att få sända representanter till Helsingfors, Århus, Köpenhamn, Lund och Stockholm. På det utomnordiska området har inga större nyheter inträffat. Föreningen upprätthåller dock korrespondens med International Federation of Law Students.
    IUSTUS, föreningens tidning, har utkommit sju gånger under året.
    Föreningens nyinrättade opinionsgrupp har sammanträtt fyra gånger under året. Gruppen består av tjugo juris studerande och har att företrädesvis diskutera undervisningsfrågor.
    Föreningens 100-årsstipendium tilldelades jur. stud. Staffan Rylander och Norstedts bokpremium jur. stud. Hans Heimer.
    Styrelsens sammansättning under 1963 har varit: ordf. prof. Leif Mutén, v. ordf. jur. och fil. kand. Lars Lindahl, sekr. jur. stud. Arne Rosenlund, redaktör jur. stud. Per Henrik Lindblom (t. o. m. d. 25 april) och jur. stud. Johan Hirschfeldt (fr. o. m. d. 26 april), internationell sekr. jur. stud. Owe Adolfsson, skattmästare civ.ekon. Lars Pousette, förlagsföreståndare jur. stud. Anders Olsson, kassör jur. stud. Ivan Svensson, klubbmästare jur. stud. Göran Eneroth, konsulter jur. stud. Anita Plobeck, Rolf Söderlund samt Erik-Gustaf Brilioth (t. o. m. d. 20 sept.) och Anitha Kaull (fr. o. m. d. 21 sept.).
— Medlemsantalet har under året uppgått till 400.

    Juridiska föreningen i Lund har under 1963 anordnat tolv sammankomster av olika slag, föredrag, colloquier, företagsbesök m. m.: D. 24 jan. samman-

NOTISER 315trädde föreningen tillsammans med skåneavdelningen av Sveriges Juristförbund, varvid prof. Erik Wellander höll ett föredrag om »Juristsvenska». D. 22 febr. talade adv. Sigrid Beckman på ett colloquium om familjerättskommitténs arbete under titeln »Vad behöver ändras i giftermålsbalken?» och d. 14 mars höll prof. Hans Thornstedt ett anförande om »Konfiskation — en juridisk atavism?». D. 21 mars var föreningen gäst hos Skånska banken i Malmö och d. 23 april hölls ett föredrag av prof. Jan Hellner om »Några utvecklingstendenser i modern skadeståndsrätt». D. 10—12 maj ordnades en sammankomst med representanter för juridiska föreningarna i de nordiska kårorterna. Bl. a. förekom därvid ett föredrag av prof. Håkan Strömberg om »Domstolarnas lagprövningsrätt enligt författningsutredningens förslag». D. 21 maj besöktes AB Åkerlund & Rausing i Lund. — Höstterminen inleddes med att prof. Ragnar Bergendal under ett colloquium d. 26 sept. talade om sina minnen som »Juris studerande i Lund för femtio år sedan». D. 6 nov. besökte föreningen Gamla sparbanken i Lund, och d. 18 nov. kom adv. Sven Celander till ett colloquium och gav sina synpunkter på »Rättssäkerheten i brottmål». D. 2 dec. besöktes Försäkringsaktiebolaget Skåne i Malmö och d. 6 dec., på föreningens årsmöte, höll justitierådet Hjalmar Karlgren föredrag om »Passivitetsverkan vid avtalsslut».
    Förlagsverksamheten, vars överskott till stor del bekostar föreningens arrangemang, har under året givit ett mycket gott resultat.
    De nordiska kontakterna har upprätthållits genom att företrädare från föreningen har besökt motsvarande föreningar i Köpenhamn, Århus, Oslo, Stockholm, Uppsala och Helsingfors samt genom att från dessa städer och även Åbo sänts representanter till Lund.
    Det har delats ut två stipendier: prof. Hans Thornstedts resestipendium till jur. stud. Jan Winge och P. A. Norstedt & Söners bokstipendium till jur. stud. Lars Hök.
    Föreningens styrelse var under 1963: ordf. docenten Gunvor Wallin, v. ordf. prof. Alvar Nelson, litteraturförman jur. kand. Wolfgang Heinrichs, skattmästare jur. stud. Björn Lindquist, sekr. jur. stud. Christian Vinge (t. o. m. d. 26 sept.), jur. stud. Eva Tunhammar (fr. o. m. d. 27 sept.), klubbmästarinna jur. stud. Agneta Ohlsson, konsulter jur. stud. Mats Ardhe (i internationella frågor), jur. stud. Christer Berglund (i litteratur- och förlagsfrågor), samt jur. stud. Bengt Bogren (t. o. m. d. 26 sept.), jur. stud. Boel Ohlsson (fr. o. m. d. 27 sept.), jur. kand. Claes Peyron och jur. stud. Jan Winge. Under våren utsågs till hedersledamot justitierådet Hugo Ericsson. — Föreningen har ungefär 800 medlemmar.