Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1963 bedrivit följande verksamhet:
    Debatter, colloquier: D. 19 mars »JO om JO»: justitieombudsmannen Alfred Bexelius talade om sitt ämbete, d. 4 april »Dispasch och gemensamt haveri»: dispaschören Kaj Pineus berättade om ett ovanligt juristyrke, d. 9 april »Efter jur. kand.»: estradsamtal och diskussion om den nyexaminerade juristens problem och möjligheter under medverkan av direktören Styrbjörn von Feilitzen, Sveriges Juristförbund, samt juris kandidaterna Ulf Bernitz, Gunnar Granquist och Charles Gavatin, d. 26 sept. »Att läsa juridik»: prof.

316 NOTISERHans Thornstedt orienterade årets recentiorer om kommande vedermödor, d. 1 okt. »Juristen i Organisationssverige»: förbundsjuristen Olof Kvist, Sveriges Juristförbund, upplyste om förbundets verksamhet, d. 4 okt. »Lag och rätt i Drottningens England»: hovrättsrådet Per-Erik Fürst kåserade, d. 17 okt. »Juridisk 'begåvning' och juridiskt 'omdöme'»: prof. Folke Schmidt gjorde några personliga reflexioner i samband med att föreningen J-63 konstituerades, d. 22 okt. »Åklagare — framtidsyrke»: estradsamtal och diskussion under medverkan av riksåklagaren Emanuel Walberg och andra representanter för RÅ-ämbetet, d. 25 nov. »Ingrepp eller övergrepp — debatt om polisens maktbefogenheter»: inledare kanslichefen Stig Radhe, polisintendenten Folke Rutstedt, 1:e polisassistenten Sven Olof Widell samt med. kand. Johan Liljenberg.
    Studiebesök: D. 20 febr. Kriminaltekniska anstalten, d. 23 april Svenska handelsbanken, d. 8 maj Folksam, d. 15 okt. Svenska Dagbladet, d. 31 okt. Scania-Vabis, d. 15 nov. Utrikesdepartementet och d. 5 dec. Sveriges Radio/TV.
    Finlandsresa: D. 9—12 okt. anordnades i samarbete med juristklubben Codex samt föreningen Pykälä ett studiebesök i Helsingfors, i vilket 25 medlemmar deltog. Programmet omfattade bevistandet av en svenskspråkig domstols förhandlingar i Borgå, besök vid olika finländska fångvårdsanstalter, informationsmöten med representanter för den finländska arbetsgivareföreningen samt för Finlands Juristförbund. Vidare bereddes deltagarna tillfälle att åhöra ett antal rättsvetenskapliga föreläsningar. Sålunda föreläste prof. Bo Palmgren över ämnet »Finländsk rättsutveckling, särskilt efter 1809», prof. Curt Olsson om »Nordiskt samarbete på aktiebolagslagstiftningens område» och prof. Berndt Godenhjelm om »Patenträtten ur nordisk och internationell synvinkel». Besöket avslutades med deltagande i Codex' årsfest d. 11 okt.
    Fester: Traditionsenlig valborgsmäss på Hasselbacken, recentiorsfest, julfest tillsammans med Humanistiska föreningen, ölstånkor m. m.
    Representation: Föreningen har under året kunnat glädjas åt intensifierade kontakter med kollegerna i Lund och Uppsala. De internationella kontakterna har också varit livliga. Sålunda har föreningen utväxlat delegater med systerföreningarna i Åbo, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Representanter för föreningen deltog vidare i ett seminarium kring temat »Education in European Law», vilket anordnades av Juridisk Studenterråd i Århus vid midsommar. Föreningen är ansluten till International Federation of Law Students (IFLS).
    Årsmöte avhölls d. 14 febr. 1963. Vid extra föreningssammanträden d. 26 mars och 26 april genomfördes omfattande förändringar i föreningens stadgar. Sålunda ändrades föreningens verksamhetsår så att det numera sammanfaller med kalenderår. Vidare inrättades en befattning i styrelsen som internationell sekreterare och tillsattes en förlagsnämnd, som har att svara för förlagsverksamheten. Under hösten har två allmänna föreningssammanträden hållits. Styrelsen har under året sammanträtt sexton gånger och förlagsnämnden tre gånger.
    Föreningens inspektor under året har varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. Sven H. Salén, v. ordf. Lennart Ohlsson-Leijon, sekr. Eva Abelin, skattm. Jan Hyllengren, internationell sekr. Willi Barenthin, konsulter Lars Östlund, Claes Felländer (till d. 11

NOTISER 317nov.), Eva Lauritzen (från d. 11 nov.), klubbm. Jan Lundberg, Birgitta Strömberg, redaktör Göran Melchior.
    Förlagsnämnden har under året bestått av dir. Knut Johansson, förlagschef, jur. stud. Lars Lindgren, bibliotekarie, samt Sven H. Salén, Jan Hyllengren, Johan Annell och Anders Bergnäs, vilken fungerat som nämndens ordförande. — Föreningen hade vid höstterminens slut cirka 1 200 medlemmar.