Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1963 sammanträtt en gång. Styrelsen har utgjorts av assessorn Ulf Lindquist, ordf., fiskalen Bo Berggren, v. ordf., fiskalen Kaj Grahn, sekr. och kassaförv., samt assessorn Gunnar Hellgren och fiskalen Rolf Liljeqvist. — Föreningen har omkring 40 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland, som bildades d. 27 nov. 1962, har under år 1963 sammanträtt sex gånger för behandling av personal- och tjänstgöringsfrågor samt domstolskommitténs betänkande del I. Under verksamhetsåret har föreningens styrelse utgjorts av assessorn Carl-Olof Meurling, ordf., samt fiskalerna Gunnar Arfwidsson, sekr., och Svante Bergström, kassaförv., med assessorn Lennart Böhme och adj. led. Gösta Boysen som suppl. — Föreningen har omkring 25 medlemmar.

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1964. Av revisionsberättelsen över 1963 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under år 1963 utgjort 13 287:07 och att tillgångarna, som vid 1962 års slut uppgick till 210 819:38 (se SvJT 1963 s. 312), vid utgången av år 1963 upptagits till 223 076:45. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 29 000:—, aktiers konto 107 423:25, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000:—, kapitalräknings konto 26 177:94 och checkräknings konto 475:26. Tillgångarna fördelar sig med 152 125:55 på grundfonden och 70 950:90 på dispositionsfonden. Revisionen av 1963 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, Stora Nygatan 2 AIV, Sthm C. Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117.

H. D-s

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1963 till 85 258:71. Därav var 10 650:— placerade i statsobligationer, 68 823:— i aktier och 5 785:71 i bank. Nettoavkastningen under år 1963 utgjorde 2 810:44. Från fonden har under året beviljats anslag med 3 094:90. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, Stora Nygatan 2 AIV, Sthm C. Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.

H. D-s

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1963 till 49 903:47. Avkastningen under året utgjorde 3 057:79. Från fonden har under 1963 utdelats bidrag med sammanlagt 2 500 kronor. Betr. fondens ändamål, se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s