319    Ny juris professor. K. M:t har 10 april 1964 till professor i rättshistoria med romersk rätt vid Uppsala universitet utnämnt docenten vid universitetet, jur. dr Erik Anners.
    Prof. Anners är född i Stockholm 1916. Efter studentexamen i Falun 1935 studerade han i Uppsala. Han blev jur. kand. 1941 och tjänstgjorde vid Uppsala läns norra domsaga 1941—1943. 1944 och 1945 innehade han förordnanden som magistrats- och civilrådman vid rådhusrätten i Uppsala. Han blev jur. lic. och jur. dr 1952 samt docent i rättshistoria vid Uppsala universitet samma år. 1953—1960 innehade han förordnanden att upprätthålla professuren i rättshistoria med romersk rätt vid universitetet. Sedan 1960 har han varit forskardocent.
    Prof. Anners var ledamot av 1954 års markvärdeutredning.
    Han har varit ordf. i Heimdal 1939—1940 och 1943—1944, i Sveriges Konservativa Studentförbund 1944—1948. Han var landstingsman 1958—1962. Han är sedan 1963 ledamot av riksdagens andra kammare. Han har utgivit ett flertal vetenskapliga avhandlingar och skrifter. Hans akademiska avhandling behandlade lösöreklandrets utveckling i den äldre germanska rätten. I tidningar och tidskrifter har han publicerat ett stort antal politiska artiklar och han är sedan 1957 redaktör för Svensk Tidskrift.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 10 april 1964 förordnat byråchefen i fångv.styr., hovr.rådet i Göta hovr. Holger Romander till byråchef för lagärenden i justitiedep. fr. o. m. 1 maj 1964.
    Dep.chefen har
    5 mars 1964 förordnat överdir. Jöran Hult och tf byråchefen Ingemar Sörensen att såsom experter biträda finsk-svenska gränsälvskomm.;
    6 mars 1964 förordnat f. d. just.rådet, ordf. i arbetsdomstolen Bengt Hult till led. i domstolskomm.;
    s.d. förordnat aktuarien Arne Näverfell och byrådir. Jan Wittrock att såsom experter biträda de hyreslagstiftn.sakkunniga;
    10 mars 1964 förordnat tf ass. F. V. Boström till sekr. åt de militärstraffsakkunniga;
    17 mars 1964 entledigat doc. Carl Ramfalk från förordnande att såsom expert biträda 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar;
    24 mars 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Staffan Vängby till bitr. sekr.i familjerättskomm. fr. o. m. 1 april 1964;
    10 april 1964 förordnat byrådir. E. E. Larsson, byråchefen L. Wilhelmsson, 1:e taxeringsrevisorn R. Yregård och avd.dir. Å. Åkesson att såsom experterbiträda fast.reg.utredn.;
    15 april 1964 förordnat fil. lic. Agne Gustafsson till sekr. åt den expertgrupp som tillsatts av de demokratiska partierna för undersökning av fråga rör. sambandet mellan riks- och kommunalpolitik;
    24 april 1964 förordnat sekr. Stig Lundgren och pol. stud. Bertil Carlsson att såsom experter biträda nyss nämnda expertgrupp;
    28 april 1964 förordnat pol. stud. B. S. Håkansson att biträda med sekr.göromål i utredn. om tidningspressens ekonomiska förutsättningar m. m.;
    29 april 1964 förordnat jur. dr Åke Larsson, hovr.ass. Claes-Göran Källner, byrådir. Björn Bosaeus och fil. kand. Rolf Österberg att såsom experter biträda ovannämnda expertgrupp.

    Socialdepartementet. K. M:t har 10 april 1964 förordnat byråchefen för lagärenden i soc.dep. Gunnar Danielson att tv fullgöra exp.chefsgöromål, från vilka exp.chefen i samma dep. erhållit befrielse.