ARVID FRIHAGEN. Linjekonferanser og kartell-lovgivning. Universitetsforlaget. Oslo 1963. (Scandinavian University Books.) Nkr. 45,00. (Även publicerad i Arkiv for sjørett Bd 6.)

    Kartellrättens växande betydelse avspeglas i det allt större intresse, som doktrinen även i de nordiska länderna ägnar åt hithörande frågor. Rubricerade arbete har framlagts för vinnande av juris doktorsgrad vid Oslo universitet. Förf., som f. n. är universitetsstipendiat vid nämnda lärosäte, behandlar en i nordisk rättslitteratur hittills alls icke undersökt typ av konkurrensbegränsande avtal, nämligen de s. k. linjekonferenserna.
    Dessa har på senaste år — inte minst genom den amerikanska Bonner Act, 1961, och de därmed sammanhängande protektionistiska åtgärderna mot främmande rederier som seglar på amerikanska hamnar — tillvunnit sig uppmärksamhet även i den allmänna dagsdebatten. Ofta får man höra alldeles onyanserade positiva eller negativa omdömen om linjekonferensernas uppgifter och funktion i mellanfolklig handel och kommunikation. Det är också vanligt, att de tvärsäkraste omdömena i själva verket grundas på ett bräckligt underlag av kunskaper, särskilt som det möter betydande svårigheter att korrekt få fram alla relevanta fakta ur den skyddande dimma, som av affärsmässiga skäl omger dem.
    Desto mera tacknämligt är det, att förf. så väl lyckats att samla ihop ett så omfattande och svåråtkomligt material, en prestation som måste ha inneburit ett enormt arbete. Sina upplysningar om linjekonferensernas uppbyggnad och arbetssätt systematiserar han på ett överskådligt sätt. Härefter anlägger förf. juridiska synpunkter på sitt material och redogör på komparativ bas för den rättsliga kontrollen av dessa karteller i olika länder, varvid han helt naturligt har tillmätt ett särskilt stort utrymme åt Förenta staterna.
    Boken har, i första hand beroende på den valda undersökningsuppgiften, fått en starkt deskriptiv karaktär, som ganska mycket avviker från den vedertagna modellen för juridiska doktorsavhandlingar. Man märker icke mycket av den vanliga analysen och djupborrningen i konkreta rättsliga problem. Detta förhållande får emellertid icke förringa respekten för förf:s forskningsinsats. Ett samlande och systematiserande av fakta med juridisk relevans är också en nödvändig och i hög grad lovvärd rättsvetenskaplig uppgift, särskilt på områden där vår hittillsvarande kunskap varit så bristfällig som här. Boken har betydande intresse för både shippingfolk och sådana jurister eller ekonomer, som sysslar med internationella karteller över huvud och därmed sammanhängande juridiska frågor.

Kurt Grönfors