RUPERT SCHREIBER. Logik des Rechts. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1962. Springer-Verlag. 100 s. DM 14,80.

    Under trycket av den moderna rättens alltmer komplicerade natur har behovet av objektivt hållbara metoder för de konkreta rättsavgörandena blivit allt starkare hos teoriens målsmän. Ett utslag av dessa krav är det framväxande intresset för rättslogik såsom en viktig juridisk hjälpvetenskap. I nyare tysk rättslitteratur ha bl. a. Coing, Emge, Englsch och Klug ägnat denna nya vetenskap sitt intresse. Till deras arbeten sällar sig nu den här föreliggande skriften, som avser en systematisk framställning av rättslogikens huvudpunkter, varvid den juridiska begreppsapparaten, deduktionsmetoderna samt ej minst det rättssemantiska problemet vederbörligen uppmärksammas. Förf. dokumenterar förtrogenhet med nyare engelsk- och tyskspråkig semantik och logistik, och hans arbete torde kunna tjäna som en introduktion för den som vill skaffa sig kännedom om rättslogikens mål och medel.

I. A.

 

ALEXANDRE-CHARLES KISS. Répertoire de la pratique française en matière de droit international public. Tomes I + V. Editions du Centre national de la recherche scientifique. Paris 1962. 688 + 528 s. NF 89,00 + 69,00.

    Ett mödosamt insamlande och systematiserande av ett mångskiftande material ligger utan tvivel bakom utgivandet av förevarande verk, som kan väntas bli ofta anlitat av många som sysslar med internationell rätt. Det framlagda materialet är uteslutande franskt men likväl mycket omfattande. Sålunda ingår däri bland annat en mångfald utdrag ur olika diplomatiska aktstycken, domstolsavgöranden och andra auktoritativa uttalanden, som är ägnade att klargöra den franska uppfattningen om skilda folkrättsliga spörsmål. Verket är avsett att utkomma i sex delar. En början har gjorts genom utgivandet av första och femte delarna, vilka är föremålet för denna anmälan.
    I första delen behandlas folkrätten i allmänhet och dess källor. Stort utrymme ägnas de internationella fördragen, deras juridiska karaktär, formerna för deras ingående, deras giltighet i tid och rum samt deras tolkning och verkningar i olika hänseenden. I övrigt behandlas i denna del sådana rättskällor som internationella sedvänjor, doktrin och unilaterala handlingar. Femte delen ägnas bland annat åt internationella tvister och sätten för deras lösande på fredlig väg. Vidare framlägges i denna del ett omfattande material rörande olika internationella organisationer. Huvudvikten ligger på FN, men en del av materialet gäller också NF och vissa regionala europeiska organisationer.
    Med sina sex delar kan verket väntas komma att ge en mycket imponerande redovisning av fransk folkrättslig praxis. I förordet erinras om att inom

LITTERATURNOTISER 363både FN och Europarådet gjorts uttalanden, i vilka understrukits betydelsen av att verk av ifrågavarande slag publiceras. Även i andra europeiska länder förberedes sådana verk, men det franska arbetet synes vara det första som i Europa utgivits av trycket. Däremot föreligger sedan länge amerikanska motsvarigheter i de »Digests» som utgivits av CADWALADER, WHARTON, MOORE och HACKWORTH.

H. D-s