Nyutkomna böcker

AXEL ADLERCREUTZ. Arbetstagarbegreppet. Lund 1964. Norstedts. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XXXIX). 491 s. Kr. 38,00.

    Boken, som i viss mån har karaktären av handbok, behandlar arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt.

 

LENNART GEIJER. Kompendium i semesterrätt. Första uppl. Lund 1964. Juridiska föreningen i Lund. Studentlitteratur. 29 s.

    I kompendiet, som är avsett att läsas i anslutning till de två föreliggande kommentarerna till 1963 års semesterlag, upptages först en avdelning med redogörelse för semesterrättens utveckling. Därefter behandlas frågan om semesterlagens tillämpningsområde. Slutligen redovisas de viktigaste bestämmelserna i 1963 års semesterlag, särskilt då sådana bestämmelser som brukar ge anledning till tvist.

 

AXEL H. PEDERSEN. Byggeriets retlige og økonomiske organisation. Femte uppl. Kbhvn 1964. Juristforbundets forlag. 287 s.

    I den föreliggande nya upplagan av detta arbete, som i Danmark anses vara något av en klassiker på området i fråga, har bl. a. vidtagits kompletteringar föranledda av nyare rättspraxis och litteratur. I övrigt kan rörande denna upplaga hänvisas till tidigare anmälningar av arbetet i fråga (SvJT 1952 s. 448, 1959 s. 283 och 1961 s. 759).

 

WILLIAM HEMBERG och OSKAR SILLÉN. Bokföringslagen av den 31 maj 1929. Sjätte uppl. Sthm 1964. Norstedts. 178 s. Inb. kr. 19,50.

    I föreliggande upplaga har vissa, dock ej mer ingripande, ändringar vidtagits främst på grund av nyare praxis och nytillkomna författningar, varav särskilt märkes de under år 1961 företagna ändringarna i taxeringsförordningen.

 

PER OLOF EKELÖF. Rättegång. Tredje häftet. Andra, omarb. uppl. Sthm1964. Norstedts. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XXVII). 200 s. Kr. 19,50.

    I den nya upplagan har hänsyn tagits till lagändringar, prejudikat och litteratur, som tillkommit sedan den första upplagan utkom (anm. i SvJT 1962 s. 136).

 

MICHAËL HERNMARCK. Löseskilling vid expropriation för tätbebyggelse. Sthm 1964. Norstedts. 245 s. Kr. 36,00.

    I boken belyses såväl de rättsliga som de värderingstekniska spörsmål som uppkommer vid inlösen av fast egendom i tätort.