Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av ordf., vakant, häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl. samt lagmannen Bengt Lännergren, sekr. och kassaförv., med

NOTISER 393hovrättsrådet Gösta Hagströmer som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Knut Elliot och Joël Laurin med presidenterna Maths Heuman och Björn Kjellin som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Arvid Ribbing och Nils Källoff med häradshövdingarna Per-Otto Hainer och Torsten Myrland som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Tryggve Franzén som suppl., samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Ingvar Bladh med revisionssekreterarna Anders Litzén och Sara Falk som suppl.
    Vid årsskiftet var förbundets medlemsantal omkring 650.