Svenska kriminalistföreningen höll d. 24 april 1964 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Vid årsmötet höll statssekreterare Carl Holmberg föredrag överämnet »Inför den nya brottsbalken», varvid särskilt följande frågor behandlades: 1. Problem i samband med övergången till den nya lagstiftningen. 2. Åtalsfrågor beträffande unga lagöverträdare. 3. Övervakningsorganisationen. 4. Personundersökning. Övriga nordiska kriminalistföreningar representerades av vicedirektör A. Hye-Knudsen, Danmark, lagstiftningsrådet Pekka Kurvinen, Finland, och höyesterettsdommer Trygve Leivestad, Norge.
    Till ledamöter av styrelsen omvaldes vid årsmötet justitierådet Nils Beckman, ordf., polisintendenten Axel Danielson, generaldirektören Torsten Eriksson, statssekreteraren Holmberg, adv. Valborg Lundgren, fångvårdsdirektören Gunnar Marnell, skyddskonsulenten Börje Nyblom, prof. Gösta Rylander, lagmannen Bengt Sandström, doc. Knut Sveri, prof. Hans Thornstedt och riksåklagare E. Walberg. Inom styrelsen har Holmberg omvalts till v. ordförande och Sveri till sekreterare och kassaförvaltare.

 

    Särskilda inskrivningsdomare och domarkarriären. För närvarande finns tre särskilda inskrivningsdomartjänster i domsagorna. Av dessa är en placerad i Södra Roslags domsaga och en i Södertörns domsaga. Därjämte finns en för Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor gemensam tjänst, som emellertid inte är besatt.
    Av regleringsbrev d. 4 juni 1964 för häradsrätterna framgår, att de särskilda inskrivningsdomartjänsterna i Södra Roslags och Södertörns domsagor fr. o. m. budgetåret 1964/65 uppflyttats från lönegrad Ao 27 till lönegrad Bo 1. I samma brev har K. M:t föreskrivit, att särskild inskrivningsdomare, som tjänstgjort i hovrätt minst sex månader efter erhållet fiskalsgodkännande, skall efter fem års tjänstgöring som särskild inskrivningsdomare vara berättigad att — mot avstående av honom såsom särskild inskrivningsdomare tillkommande avlöningsförmåner — tjänstgöra såsom adjungerad ledamot i hovrätt och skall, om han så önskar, kunna ifrågakomma till förordnande såsom assessor i hovrätt, när han uppfyller stadgade förutsättningar härför.

C.-A. S.