394    Karl Benckert †. Professor emeritus Karl Benckert avled den 10 maj 1964, 81 år gammal. Han gick efter några år som praktisk jurist, bl. a. biträdande ombudsman i Stockholms enskilda bank, över till den akademiska banan, som han sedan troget följde såsom lärare vid Stockholms högskola, där han 1920 blev jur. dr och docent i rättshistoria, 1925 docent i civilrätt och 1928 professor i civilrätt. Från professuren avgick han såsom emeritus 1950.
    Benckerts rättsvetenskapliga produktion är till omfånget begränsad. Förutom doktorsavhandlingen, »Bidrag till inteckningsinstitutets historia», har han utgivit ett större arbete, »Om exstinktiva förvärv av lös egendom i god tro (I och II)», en liten avhandling, »Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran», samt några tidskriftsartiklar. Mest bestående värde har nog den rättshistoriska gradualavhandlingen, i vilken han framlagt och utnyttjat betydelsefullt historiskt material. De senare civilrättsliga arbetena kan inte sägas vara banbrytande men präglas av tankeskärpa och realism.
    Sin främsta gärning utförde Benckert såsom akademisk lärare under tre decennier vid landets största juridiska fakultet. Runt omkring i Sveriges land, i domstolar, ämbetsverk och juridiska fakulteter, på advokatbyråer, i organisationer och företag finner man jurister, som har Karl Benckert att tacka för en instruktiv och gedigen civilrättsundervisning. Inom fakulteten var han också mycket uppskattad för den saklighet och pliktmedvetenhet han visade i det kollegiala samarbetet.

Håkan Nial

 

    Carl Gideon Alm avled d. 23 febr. 1964. Han var född d. 12 mars 1902 i Sthm samt avlade där studentex. 1920 och jur.kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

 

    Sven-Börje Sture Jacobson avled d. 29 febr. 1964. Han var född d. 22 nov. 1910 i Hälsingborg samt avlade studentex. där 1930 och jur.kand.ex. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring kom han till hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1948 och hovrättsråd 1957. Han blev häradshövding i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga 1963.

 

    Jacob Harald Risberg avled d. 18 mars 1964. Han var född d. 27 aug. 1887 i Mörlunda, Kalmar län, samt avlade mogenhetsex. i Linköping 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1915. Efter tingsmeritering blev han förste rådman och notarius publicus i Strängnäs 1919 samt stadsfogde där 1931. Han blev auditör vid Södermanlands regemente 1921.

 

    Karl Otto Arnold Sölvén avled d. 23 mars 1964. Han var född d. 10 maj 1899 i Degerfors, Västerbottens län, samt avlade studentex. i Göteborg 1918 och

DÖDSFALL 395jur.kand.ex. i Uppsala 1930. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Sthm och blev led. av Sveriges advokatsamfund 1935. Sedan 1937 tjänstgjorde han såsom jurist hos Landsorganisationen.