Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler och tingsdomare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler och tingsdomare åtnjöt 1 april 1964 på

PERSONALNOTISER 399grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    I Svea hovrätt: lagmannen B. Lännergren (just.dep.), hovrättsråden G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), P. E. Fürst (komm.dep.), G. Lagergren (led. av skiljekommissionen för egendom m. m. i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (rättsavd.chef jordbruksdep.), G. Thyresson (stf MO), N. Mangård (komm.dep.), T. Hesser (lagbyråchef just.dep.), H. Nordqvist (soc.dep.), L. Simonsson (byråchef just.dep.), F. Nyquist (just.dep.), J. Gyllensvärd (just.dep.), E. Åqvist (rättsavd.chef finansdep.), I. Wallenberg (just.dep.), A. Loheman (just.dep), G. Petrén (nordiska rådets svenska delegation), C. Persson (statssekr. inr.dep.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), C. Holmberg (statssekr. just.dep.), Å. Sundquist (omb.man f. näringsfrihetsfrågor), L. Fredlund (t.f. avd.chef just.dep.), L. E. Tillinger (just-dep.), och B. Mollstedt (just.dep.), assessorerna B. Holmquist (rättsavd.chef komm.dep.), A. Elowson (byråchef RÅ), M. Bäärnhielm (jordbruksdep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (finansdep.), G. Dyrssen (lagberedningen), E. Holmberg (inr.dep.), T. Löwbeer (lagbyråchef handelsdep.), H. Bergqvist (just.dep.), E. Hellner (lagbyråchef inr.dep.), G. Sandell (just.dep.), Birgitta Adde (tf. rev.sekr.), T. Brundin (tf. lagbyråchef just.dep.), T. Sars (byråchef JK), P. Hylander (JK-ämb.), Ingrid Hilding (lagbyråchef soc.dep.), G. Ekman (eckl.dep.), Birgitta Egenvall (tf. rev.sekr.), A. Hedström (just.dep.), O. Sundberg (FN-bat. Gaza), O. Rainer (lagbyråchef just.dep.), N. Mannerfelt (byråchef JO), I. Gullnäs (tf. lagbyråchef just.dep.), B. Rydin (just.dep.), G. Knös (tf. rev.sekr.), C.-G. Wedin (tf. rev.sekr.), U. Nordenson (just.dep.), Böret Eriksson (komm.dep.), G. Grönvall (tf. rev.sekr.), J. Ericson (tf. rev.sekr.), C. Rune (just.dep.), C. Lidbom (tf.byråchef soc.dep.), P. C. Lundbergh (JO-ämb.), E. Green (JO-ämb.), C.-J. Cosmo (just.dep.), A. Wigelius (riksdagens I lagutskott), R. Berggren (tf. lagbyråchef inr.dep.), P. Hildebrand (tf. lagbyråchef jordbruksdep.), A. Ekström (just.dep.), A. Wilhelmsson (just.dep.), J. Mueller (lagbyråchef eckl.dep.), Chr. Wibling (tf. rev.sekr.), S.-E. Nilsson (lagbyråchef finansdep.), G.Stapelberg (tf. rev.sekr.), I. Norrby (byråchef RÅ), Brit-Marie Ericsson (tf.rev.sekr.), O. Tranell (tf. byråchef NO), C. E. Sturkell (tf. byråchef socialstyrelsen), H. Montgomery (lagberedningen), B. Voss (komm.dep.), A. Wallén (soc.dep.), G. Herner (just.dep.), H. Tjernberg (inr.dep.), Gunvor Bergström (just.dep.), P. von Möller (riksdagens III lagutskott), Å. Bouvin (riksdagens III lagutskott), M. Sjöberg (riksdagens I lagutskott), L. Olsgren (just.dep.), L. Groll (byråchef hyresrådet), och G. Wahlgren (finansdep.), fiskalerna O. Bruun (tf. universitetslektor handelshögskolan i Göteborg), S. Edlund (studier), A. Agell (docent Uppsala), S. Vängby (just.dep.), C.-A. Spak (just.dep.), G. Ljungberg (studier), L. Jonson (näringsfrihetsrådet), G. Lindaf Hageby (eckl.dep.), B. Malmström (just.dep.), A. Knutsson (arbetsdomstolen), S. Strömholm (studier), I. Rexed (studier), J. Lind (arbetsdomstolen), G. Dufwa (studier), J. Nordenfalk (just.dep.) och U. Bernitz (studier) samt tingsdomarna G. Lindh (FN-bat. Kongo) och A. Nordgren (tf. rev.sekr.).
    I Göta hovrätt: hovrättsråden U. Lundvik (lagberedningen), I. Ulvesson (ordf. immissionssakkunniga), G. Ekblad (rättsavd.chef eckl.dep.), T. Landahl (tf. rev.sekr.), H. Romander (lagbyråchef just.dep.), G. Ericsson (rättsavd.chef statsrådsberedningen), assessorerna U. Chöler (tf. rev.sekr.), L. Wastesson (tf. rev.sekr.), fiskalen H. Olsson (studier) samt tingsdomaren B. Svensson (tf. rev.sekr.).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden I. Bodewall (Svea hovrätt) och B.-E. Åhberg (just.dep.), assessorerna E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (lagbyråchef soc.dep.), B. Isacson (byråchef MO), H. Gullberg (tf. rev.sekr.), I. Lindh (eckl.dep.), E. Essén (just.dep.), C.-A. Petri (soc.dep.), och L. Ekberg (soc.dep.), fiskalerna J. Johnsson (riksdagens II lagutskott), I. Cosmo (riksdagens II lagutskott), Karin Ringberg (finansdep.), L. Persson (JO-ämb.), L. Pålsson (studier), G. Grenfors (riksdagens II lagutskott) och C. H. Bergh (förs.domst.).

400 PERSONALNOTISER    I hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden T. Hellquist (särskilt uppdrag i Svea hovrätt), S. Jungefors (finansdep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), B. Hamdahl (rättsavd.chef soc.dep.), E. Borglund (inrikesdep.), S. Nordlund (rättsavd.chef inr.dep.) och K.-G. Lindelöw (eckl.dep.), assessorerna S. Leire (tf. rev.sekr.), J.-E. Jagander (just.dep), L. R.Ljunggren (försvarsdep.), T. Löfstedt (just.dep.), S. Boman (inr.dep.), O. Börjesson (JO), C.-G. Palmgren (tf. rev.sekr.), U. Lindquist (tf. rev.sekr.), C. G. Källner (inr.dep.), B. O. Berggren (RÅ), fiskalerna U. Cervin (docent Lund), B. Karlsson (eckl.dep.).

    I hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden R. Hermansson (statsråd), E. Nyman (just.dep.), G. Steen (komm.dep.), C. Nordström (lagbyråchef komm.dep.) och L. Landh (just.dep.), fiskalen T. Sigeman (studier).
    I hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden Å. Paulsson (exp.chef försvarsdep.), I. Lidbeck (tf. avd.chef civ.dep.), S. Marcus (rättsavd.chef försvarsdep.), B. Lid (tf. rev.sekr.) och A. Berg (tf. rev.sekr) samt assessorerna I. Kilander (tf. rev.sekr.), G. Normark (civ.dep.) och Å. Weidstam (just.dep.).