HALVAR G. F. SUNDBERG. Kommunalrätt. Sthm 1964. Norstedts. XXIV + 745 s. Inb. kr. 128,00.

    Prof. HALVAR SUNDBERGS klassiska verk Kommunalrätt utkom i sin första upplaga för nu snart 30 år sedan år 1936. Det har sedan omarbetats, och nya upplagor ha lämnat bokpressarna, senast den fjärde år 1956. I detta arbete kartlades kommunalrättens allmänna grunder. I en år 1959 utgiven speciell del av Kommunalrätten redovisade Sundberg kommunalförvaltningens omfattande materiella innehåll, verksamhetsområde för verksamhetsområde. I den nu utkomna samlade upplågan, en mäktig volym om 745 sidor, har Sundberg sammanarbetat dessa båda verk till en handbok, som täcker såväl

 

     1 Jfr Ross, Naturret contra retspositivisme, i TfR 1963, s. 497 ff.

462 LITTERATURNOTISERkommunalrättens allmänna delar som den kommunala förvaltningens alla skiftande områden.
    Bakom en sådan bok ligger ett minutiöst och krävande detaljarbete. Ingen annan än Sundberg torde vara mäktig att inpassa det överväldigande stoffet, noggrant redovisat i varje enskildhet, i en översiktlig och klar framställning. Givetvis fasthåller författaren sina huvudlinjer och uppdelning av den kommunala verksamheten i egenförvaltning och självförvaltning. Men den snabba omvandlingen, våra kommuner undergå, nödvändiggör omfattande omarbetningar. Nya uppgifter komma till, gamla försvinna. I den föreliggande upplagan har sålunda polisväsendet, som nu är i färd att förstatligas, kunnat uteslutas. Sundberg har följt utvecklingen fram t. o. m. år 1963. Bl. a. är 1962 års kommunindelningsreform redovisad, ehuru den endast kan presenteras i sin principiella uppläggning, enär kommunblockindelningen ännu ej blivit överallt fastställd.
    Om någon egentlig genomgång av innehållet kan det ej bliva fråga här. Det må vara nog att tillägga att Sundberg omsorgsfullt följt upp den omfattande kommunalrättsliga judikatur, som finnes återgiven i Regeringsrättens årsbok. Som alltid är fallet beträffande Sundbergs arbeten förhöjes även denna boks användbarhet i hög grad av ett utmärkt och fylligt sakregister.

G. P.