NILS ANDRÉN, Nordisk statskunskap. Under medverkan av MAGNÚS GISLASON, RAGNAR MEINANDER och EIRIK STEINNES. Sthm 1963. Bokförlaget Liber. 242 s. Inb. kr. 14,00.

    Jämförande skildringar av de nordiska ländernas statsskick har förekommit sedan länge. I början av seklet lästes den kände politikern J. F. NYSTRÖMS handbok »De nordiska ländernas statskunskaps i sådan utsträckning, att den kom ut i en tredje upplaga (1913). För senare år bör främst nämnas NILS HERLITZ' monumentala verk »Nordisk offentlig rätt» 1—3 (1958—63). Nyligen har preceptor NILS ANDRÉN, själv verksam inom Nordiska kulturkommissionen, under medverkan från de andra nordiska länderna publicerat en tilltalande liten bok, kallad »Nordisk statskunskap». Boken är nr 1 i en serie monografier, som utgives av Föreningen Norden och som vänder sig till lärare vid läroverk, seminarier och folkhögskolor i de nordiska länderna.
    Som angivits i förordet kunde det ha legat nära till hands att göra uppläggningen helt komparativ och alltså på varje särskild punkt ge en jämförande skildring av förhållandena i de fem länderna. Men ett huvudsyfte med boken måste vara att ge läsekretsen i ett nordiskt land en bild av statsskicket i de andra nordiska länderna. Förf. har därför klokt nog i huvudsak skildrat varje land för sig. Undantag utgör egentligen endast det kommunala området. Och den jämförande aspekten har tillgodosetts genom ett brett sammanfattande avsnitt. Att frågan om samverkan och integration i Norden särskilt uppmärksammats ligger i sakens natur.
    Med det begränsade utrymme, som stått till buds har en avgränsning av stoffet måst ske. Förf. har valt att koncentrera sig på det som sedan lång tid traditionellt hör till statskunskapen, nämligen den författningshistoriska utvecklingen, statsorganen, varvid särskilt folkpresentationens arbetsformer uppmärksammats, samt de politiska partierna inklusive parlamenta-

LITTERATURNOTISER 463rismens tillämpning. Andra sidor har utelämnats. Önskvärt hade framför allt varit att organisationernas roll behandlats. Utan kännedom om den är det inte möjligt att förstå den politiska beslutsprocessen. Boken torde emellertid med sina många faktiska upplysningar, givna i tabellform eller på annat sätt, väl fylla syftet att ge lättillgängliga och överskådliga presentationer av statsskicken i de fem nordiska länderna, låt vara att ett och annat som meddelas redan hunnit bli inaktuellt.

N. S.