Ur Svensk författningssamling 1964

20. KF 21 febr. 1964 ang. ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
29. KK 6 mars 1964 ang. kunskapsprov för behörighet som domare, m. m.
46. K Reglemente 21 febr. 1964 för militärpolisen.
47. Lag 20 mars 1964 om krigshjälp.
58. Lag 13 mars 1964 med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1965—1968.
85. Lag 3 april 1964 om ändring i sjölagen.
86. Lag s. d. om ändrad lydelse av 62 § utsökningslagen.

 

     1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Peter von Möller och hovrättsfiskalen Jan Johnsson.

490 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET99. KK 10 april 1964 om ersättning av statsmedel för kostnader till följd av övergången till högertrafik.
100. Lag 29 april 1964 ang. ändring i lagen d. 17 maj 1963 (nr 114) om semester.
107. KK 6 maj 1964 ang. tillämpning av lagarna d. 30 dec. 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild med avseende å andra länder, m. m.
110. Lag 29 april 1964 om ändring i vattenlagen.
113. KK 23 april 1964 om rikets indelning i polisdistrikt.
114. KK 29 april 1964 om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
128—131. Lag 21 maj 1964 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen, m. m.
141. KK 29 maj 1964 ang. beslutad ändring i regeringsformen.
142. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 5 april 1949 (nr 114) om val av borgmästare och rådman.
143—146. Lag 21 maj 1964 om bidragsförskott, m. m.
162. KK s. d. om fastställda planer för länens indelning i kommuner.
163. Lag 20 mars 1964 om införande av brottsbalken.
164. Lag s. d. om ändring i giftermålsbalken.
165. Lag s. d. om ändrad lydelse av 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.
166. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
167. Lag s. d. med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
168. Lag s. d. om verkställighet av bötesstraff.
169. Lag s. d. om straff för folkmord.
170—219. Följdförfattningar till brottsbalken.
220. KF 29 maj 1964 om ändrad lydelse av 3 § statens löneförordning d. 31 maj 1957 (nr 228).
276. Transumt av K. M:ts brev 14 maj 1964 till hovrätten för övre Norrland ang. viss ändring i den judiciella indelningen i Västerbottens län.
278. KK 23 april 1964 ang. ändring i kung. d. 4 jan. 1939 (nr 7) med förordnanden på civilförvaltningens område jämlikt lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
284—288. KK 29 maj 1964 om ändrad lydelse av 50 § domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290), m. m.
308. Stämpelskatteförordning 21 maj 1964.
310. KF s. d. ang. ändring i förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
316. Lag 4 juni 1964 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o), 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
317. Lag 29 maj 1964 om vad som avses med polismyndighet.
320. Lag s. d. om polisnämnder.
322. Lag s. d. med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av huvudmannaskapet för polisväsendet m. m.
323. Lag s. d. om fullgörande av vad som åligger landsfogde m. fl.
324. Lag s. d. om ändrad lydelse av 3 kap. 4 § föräldrabalken.
325. Lag s. d. om ändrad lydelse av 4 kap. 5 § ärvdabalken.
327. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av § 11 förordningen d. 4 mars 1862 nr 10) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer.
329. Lag s. d. om ändrad lydelse av 10 § förordningen d. 16 juni 1875 (nr 42) ang. lagfart å fång till fast egendom.
330. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
332. Lag s. d. om behörighet att verkställa åtalsprövning i vissa fall.
345. KK s. d. om rikets indelning i åklagardistrikt.

S. R.