Enklare trafikutredningar prövas. Trafikmålskommittén utför under tiden 1 sept.—30 nov. 1964 vissa försök med ett enklare och enhetligt utredningssystem vid bl. a. trafikolyckor. Proven skall ske i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro samt i Enköping, Kungsbacka, Mölndal, Svartlösa och Hök landsfiskalsdistrikt. Som underlag för verksamheten har inom kommittén utarbetats två stencilerade promemorior.
    I huvudsak avser försöket att rationalisera polisens arbete. I likhet med vad som är vanligt utomlands bör enligt kommittén även vi i vårt land försöka införa enhetliga bestämmelser om trafikolycksutredningarna. Sådana bestämmelser saknas för närvarande. Varje utredning skall redovisas på enhetliga blanketter. Härigenom möjliggörs — oavsett var utredningen sker i landet — att polisen tillämpar samma metoder vid utredningen. Polismannen behöver ej lära om då han flyttar från ett distrikt till ett annat. Vidare kan den som skall använda sig av utredningen — t. ex. åklagare, domstol, advokater och försäkringsbolag — alltid räkna med att samma uppgifter finns antecknade i protokollen. Uppgifterna har också sin särskilda plats i protokollet, varför man alltid genast kan finna det man söker.
    För trafiksäkerhetsforskningen har det nuvarande systemet medfört olägenheter. Från detta håll har därför framförts starka krav på att ett enhetligt utredningssystem vid trafikolyckor skall införas. Önskemål om ett sådant enhetligt utredningssystem har yppats även i utlandet och inom Europarådet har utarbetats ett utkast till ett enhetligt europeiskt förundersöknings-

NOTISER 493protokoll. Försöksverksamheten bör således ses som en anpassning till en pågående internationell utveckling.
    Beträffande vittnesförhöret under förundersökningen prövar kommittén vissa nya metoder. Försöken går här ut på att den som iakttagit en olycka i viss utsträckning skall kunna skriftligen till polisen ge en skildring av vad som inträffat. Härigenom behöver allmänheten icke i samma utsträckning som för närvarande personligen kallas till förhör. Såväl trafikanterna som polisen spar tid och trafikanten kan skriva sin berättelse vid den tidpunkt som passar honom bäst. Vidare kan berättelsen avges så gott som omedelbart efter olyckan. Man behöver ej som för närvarande avvakta att polisen skall få tid att ägna sig åt utredningen. Detta kan nämligen som känt är ofta medföra att polisförhöret äger rum månader efter olyckan. Helt naturligt är då möjligheterna att komma ihåg vad som inträffat mycket begränsade. Det kan slutligen nämnas att försök i begränsad skala med skriftliga vittnesberättelser redan ägt rum i Göteborg. Dessa försök har slagit väl ut och det är av denna anledning, som kommittén nu utvidgar detta sätt för upptagning av förhör.
    Det är kommitténs förhoppning att de olika rättsorgan, som kommer i kontakt med proven, skall under hand muntligen eller skriftligen delge kommittén sina synpunkter på verksamheten. Avsikten är att erfarenheterna från försöken skall utgöra en grundval för det fortsatta kommittéarbetet.

C. J. C.