Kurser rörande brottsbalken. Inför brottsbalkens ikraftträdande d. 1 jan. 1965 kommer justitiedepartementet att under hösten 1964 anordna en serie tvådagarskurser rörande de viktigaste nyheterna i balken och därmed sammanhängande lagstiftning. Närmare upplysningar om tid och plats för kurserna m. m. kan inhämtas från ett inom departementet upprättat program för kursverksamheten.

H. R.

 

    Ny hovrättspresident. K. M:t har 29 juni 1964 till president i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 1 sept. 1964 utnämnt lagmannen i samma hovrätt Åke von Schultz.
    Presidenten von Schultz, som är född i Uppsala 14 april 1908, avlade där studentex. 1926 och jur.kand.ex. 1931. Efter tingstjänstgöring i Medelpads västra domsaga kom han till Svea hovrätt, där han blev fiskal 1935 och assessor 1943. Han var tingsdomare i Medelpads östra domsaga 1943—45 och blev borgmästare i Sundsvall 1948. År 1954 utnämndes han till lagman i hovrätten för Nedre Norrland. Han har biträtt med lagstiftningsuppdrag inom justitiedepartementet 1937—39 samt 1945—47 och har efter utnämningen till borgmästare vid skilda tillfällen anlitats såsom särskilt förordnad förlikningsman och ledamot i medlingskommissioner.