Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 29 juni 1964 förordnat envar av byråchefen vid åkl.mynd. i Sthm Sten Warholm och förste stadsfiskalsassistenten Sonja Arbman att fr. o. m. 1 juli fortf. tv t. o. m. 31 dec. 1964 uppehålla en bef. såsom bitr. stadsfiskal i Sthm.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    29 juni 1964 förordnat byrådir. hos fångv.styr. T. O. A. Forsberg till avd.dir. hos styr. fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat förste byråsekr. hos fångv.styr. K. E. I. Lundkvist till byrådir. hos styr. fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    4 juni 1964 konstituerat fångv.dir. vid fångv.anstalten i Hinseberg Barbro Hall-Mikaelsson till anstaltsdir. vid samma anstalt fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat tf fångv.insp. vid fångv.anstalten i Hinseberg Lennart Wilson att fr. o. m. 1 juli 1964 tv uppehålla tjänsten såsom fångv.insp. vid fångv.anstalten i Kumla;
    29 juni 1964 konstituerat förste läkaren vid fångv.anstalten Härlanda Ann-Marie Carolin Bergström till bitr. överläkare vid samma anstalt fr. o. m.1 juli 1964.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    4 juni 1964 konstituerat nykterhetsvårdskonsulenten B. L. S. Lindroos till skyddskonsulent i Gävle dt fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat bitr. skyddskonsulenten i Värmlands dt S. I. Jivemar till skyddskonsulent i Arvika dt fr. o. m. 1 juli 1964;
    29 juni 1964 förordnat bitr. skyddskonsulenten i Kopparbergs dt V. R. Adolfsson till skyddskonsulent i Härnösands dt fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 25 juni 1964 Kurt Hjertberg, Malmö, samt Ulf Nordqvist, Soldan Ridderstad och Anders Wikare, Sthm, och 26 juni 1964 Sven Borgny, Gällivare.

 

 

 

 

 

 

 

    Trycklov 17/7 1964