STEPHAN HURWITZ. Det menneskelige ansvar. Kbhvn 1963. Gyldendals. 216 s. Dkr 12,50.

    Redan 1961 utgav STEPHAN HURWITZ en samling artiklar och föredrag under titeln »Det menneskelige ansvar». Nu föreligger en billighetsupplaga av detta arbete i den förnämliga serien »Gyldendals uglebøger». Den nya upplagan är något utvidgad genom att däri medtagits vissa artiklar från förf:s bok »Respekt for mennesket» (1951).
    Boken inledes med ett avsnitt om uppmärksammade rättegångar från olika delar av världen. Förf:s ögonvittnesskildring av Nürnbergrättegången gör i likhet med hans redogörelse för andra krigsförbrytarprocesser ett starkt intryck på läsaren. De reflexioner som förf. knyter till nazisttidens förbrytelser och rättsuppgörelsen efter kriget är sakliga och måttfulla men icke desto mindre präglade av starkt rättspatos. I övrigt innehåller denna del av boken artiklar om så varierande personer som makarna Rosenberg, Oscar Wilde och hustrumördaren doktor Crippen, vid vars gripande den trådlösa telegrafen för första gången i kriminalhistorien spelade en avgörande roll.
    I de följande avsnitten av boken finner man recensioner och andra artiklar i kriminologiska och allmänna juridiska ämnen. Det rör sig om så varierande frågor som prygelstraff, insemination och domarutbildning. Några artiklar handlar om Folketingets ombudsmands verksamhet, ett ämne i vilket förf. kan uttala sig med särskild sakkunskap. Pressens viktiga uppgifter och stora ansvar belyses i en serie artiklar. Såsom essayförfattare uppträder

54 LITTERATURNOTISERHurwitz framgångsrikt i en rad uppsatser som han åsatt samlingsrubriken »I litteraturens spejl». Här kåserar han över böcker med juridisk anknytning, från Hamlet till detektivromaner och däremellan verk av så skilda författare som Dostojevskij och Marcel Aymé.
    Läsningen av Hurwitz' bok efterlämnar bilden av en författare, vars bildning ingalunda är begränsad till det juridiska fältet och vars inställning till livet och arbetet i rättvisans tjänst präglas av humanitet, ödmjukhet och icke minst en stark känsla av mänskligt ansvar.

H. D-s