FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1962—1963

 

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND, STOCKHOLM OCH UPPSALA

 

ALLMÄN RÄTTSLÄRA
Agge, Ivar. Allmän rättslära för propedeutiska kursen. Sthm 1963. Kr. 6,00.
Agge, Ivar. Huvudpunkter av den allmänna rättsläran. Sthm 1962 och 1963 (1961). Kr. 7,00 och 8,00.
Hjerner, Lars. Om rättsfallstolkning. Sthm 1963. Kr. 13,00.
Olivecrona, Karl. Grundtankar hos Hägerström och Lundstedt. Tre uppsatser. Lund 1962. Kr. 10,50.
Strömberg, Tore. Inledning till den allmänna rättsläran. Lund 1962. Kr. 17,00.
Strömberg, Tore. Kompendium i rättsfilosofiens historia. Lund 1962. Kr. 5,00.
Studiematerial i allmän rättslära. Sthm 1963 (1961). Kr. 13,00.

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSK RÄTT
Almquist, Jan Eric. Romersk rätt I—II. Sthm 1962 (oförändrat omtryck 1963). Kr. 8,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria I. Sthm 1962 och 1963 (1961). Kr. 9,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria II. Sthm 1962 och 1963 (1961). Kr. 10,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria III. Sthm 1962 och 1963 (1958). Kr. 13,00.
Sjögren, Ivar W. Kompendium över den svenska rättshistoriens allmänna del. Delvis omarbetad av Gerhard Hafström. Sakregister utarbetat av Per-Edwin Wallén. Lund 1962. Kr. 18,15.


FÖRMÖGENHETSRÄTT
Benckert, Karl & Hessler, Henrik. Förmånsrättsordningen. Sthm 1962 (1960). Kr. 4,00.
Bergström, Svante. Den nya lagstiftningen om upphovsrätt. Sthm 1962. Kr. 3,00.
Carbell, Leif. Förutsättningsläran. Sthm 1962 och 1963 (1961). Kr. 1,00.
Cervin, Ulf. Grundkurs i avtalsrätt, fast egendom I. Lund 1963. Kr.3,00.
Cervin, Ulf. Grundkurs i avtalsrätt, fast egendom II. Lund 1963. Kr. 2,50.
Eberstein, Gösta & Ljungman, Seve. Industriellt rättsskydd. Sthm 1963. Kr. 8,50.
Ekeberg, Birger, Benckert, KarlNial, Håkan. Obligationsrättens speciella del II. Sthm 1963 (1957). Kr. 10,00.
Grönfors, Kurt. Svensk sjörättspraxis. Sthm 1962 (1958). Kr. 16,00.
Hellner, Jan. Försäkringsrätt I—II. Sthm 1962. Kr. 22,00.
Karlgren, Hjalmar. Valda delar av handelsrätten. Lund 1962 (1959). Kr. 10,85.
Lejman, Fritjof. Uppsatser i civilrätt. Fyra särtryck. Lund 1963. Kr. 10,95.
Ljungman, Seve. Några huvudpunkter angående fastighetsköp. Sthm 1962 och 1963 (1960). Kr. 5,00.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i arbetsrätt I—II. Sthm 1962. Kr.16,00.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i avtalsrätt. Sthm 1963. Kr. 6,00.
Stjernquist, Per. Ekonomiska föreningar. Lund 1962. Kr. 10,00.
Studiematerial i civilrätt I. Sthm 1962 (1959). Kr. 12,00.

540 LITTERATURNOTISERStudiematerial i civilrätt II.Sthm 1963 (1959). Kr. 9,00.
Studiematerial i fastighetsrätt. Utg. av Henrik Hessler. Uppsala 1963 (1960). Kr. 8,00.
Tiberg, Hugo. Föreläsningar i sjörätt. Sthm 1962. Kr. 12,00.

FAMILJERÄTT
Lögdberg, Åke. Bodelning och arv. Exempel jämte kommentarer och hänvisningar. Med lösningar utarbetade av Gunvor Wallin. Lund 1962 och 1963 (1961). Kr. 9,25.
Malmström, Åke. Successionsrätt I. Uppsala 1963 (1960). Kr. 10,00.
Malmström, Åke. Successionsrätt III. Uppsala 1963 (1959). Kr. 10,00.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i familjerätt I—II. Sthm 1962. Kr. 22,00.
Malmström, Åke. Äktenskapsrätt. Sthm 1962. Kr. 8,50.
Schmidt, Folke & Sundberg, Jacob. Rättsfallssamling i familjerätt I—II. Sthm 1963. Kr. 22,00.
Särtryck ur Studiematerial i familjerätt. Sthm 1963 (1961). Kr.6,00.

STRAFFRÄTT
Agge, Ivar. Strafflags tillämplighet i rum och tid. Sthm 1963. Kr. 2,50.
Agge, Ivar. Straffrihetsgrunderna. Sthm 1963. Kr. 8,00.
Agge, Ivar & Larsson, Lars. Särtryck ur Rättsfallsmaterial i straffrätt. Sthm 1962. (1960). Kr. 2,00.
Agge, Ivar & Thornstedt, Hans. Straffrätt för propedeutiska kursen. Sthm 1963 (1959). Kr. 5,00.
Strahl, Ivar. Straffrätt för propedeutiska kursen. Uppsala 1962 (oförändrat omtryck 1963). Kr. 7,50.
Strahl, Ivar. Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken.Uppsala 1963. Kr. 15,00.
Studiematerial i straffrätt. Sthm 1962 (oförändrat omtryck 1963). Kr. 12,00.
Thornstedt, Hans. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1962 (1959). Kr. 6,00.
Thornstedt, Hans. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1963. Kr. 6,00.

PROCESSRÄTT
Bruzelius, Anders. Mål och ärenden handlagda vid allmän underrätt I—II. Lund 1962 (1961). Kr. 12,00 + 9,00.
Ekelöf, Per Olof. Kompendium över rättsmedlen. Uppsala 1962 (1958). Kr. 15,50.
Ekelöf, Per Olof. Underrättsförfarandet i tvistemål. Uppsala 1963 (1958). Kr. 10,00.
Hassler, Åke. Bevisrätten och de extraordinära rättsmedlen. Sthm 1962 (1959). Kr. 8,00.
Hassler, Åke. Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1962 och 1963 (1959). Kr. 10,00.
Olivecrona, Karl. Konkursrätt. Lund 1963. Kr. 10,25.
Olivecrona, Karl. Kompendium i processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1963. Kr. 9,90.

INTERNATIONELL RÄTT
Eek, Hilding. Introduktion till folkrätten. Sthm 1963. Kr. 10,00.
Eek, Hilding. Rättsfallssamling i internationell privaträtt. Sthm 1962. Kr. 13,00.
Samling av uppsatser och rättsfall för studiet av internationell privaträtt. Uppsala 1963 (1955). Kr. 10,00.

FÖRVALTNINGSRÄTT
Strömberg, Håkan. Kommunalrätt. Lund 1962. Kr. 8,25.
Westerberg, Ole. Statstjänstemännen. Sthm 1962 (1961). Kr. 6,00.

    Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, har utgivningsåret för den äldre upplagan angivits inom parentes.
    Kompendierna tillhandahålles i Lund genom Lunds Studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom Juridiska föreningens förlagsverksamhet, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gäller för Lund samtliga köpare och för Uppsala köpare som ej är medlemmar av Juridiska föreningen. Priserna för Stockholm gäller Juridiska föreningens medlemmar; för andra köpare tillkommer en förhöjning av priserna med 10 procent. Vid Stockholms universitet har författarna i vissa fall förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till annan än föreningsmedlem. I dessa fall inhämtas tillstånd till försäljning genom föreningens försorg.

Hans Danelius