Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Früher ausg. v. Mitgliedern d. Reichsgerichts. Bd III:6 samt V:3, bearb. v. PAUL RATZ. Berlin 1963 resp. 1960. Walter de Gruyter & Co.

    Förevarande kommentar till handelslagboken hör som bekant till de mest omfattande kommentarer, som den tyska civilrättsliga rättsvetenskapen har att uppvisa. Den behandlar ytterligt ingående, i instruktiva laganalyser, handelsrätten i dess olika delar, i förening med en stor mängd lagstadganden och rättsregler som icke omedelbart äro av kommersiellt innehåll men indirekt äro av vikt för handelsrätten. Materialrikedomen är utomordentlig, och spörsmål av den mest skiftande karaktär tagas upp, men man har tydligen nedlagt mycken möda för att ändock få framställningen så översiktlig som möjligt. Att kommentaren kan vara till nytta även för svenska jurister —teoretiker och praktiker — vid ställningstagandet till handelsrättsliga frågor kan det icke vara något tvivel om.
    I här ovan först omnämnda parti av kommentaren ingår bland annat en bred framställning om ort och tid för kontraktsuppfyllelse. Närmast rör det sig här om lagregler, som ingå i BGB, men framställningen är icke begränsad härtill utan har tillika anknytning till handelsrätten. Även internationellt privaträttsliga frågor diskuteras i sammanhanget. — Den andra ovan anmärkta kommentardelen utgöres av en mäktig tättryckt volym, som har frakträtten till föremål.

Hj. Kgn

 

JÜRGEN BAUMANN. Strafrechtsfälle und Lösungen. Bielefeld 1963. Verlag Ernstund Werner Gieseking. 160 s. DM 9,20.

    I föreliggande bok presenterar prof. JÜRGEN BAUMANN ett antal mer eller mindre invecklade situationer, som det gäller att bedöma från straffrättsligsynpunkt. Baumann tillhandahåller själv utförliga och klara lösningar till problemen, som alla närmast avser straffrättens allmänna del. Boken är givetvis främst ett hjälpmedel för den tyske studenten, men även den som studerar svensk straffrätt torde vid en genomläsning påträffa ett och annat av intresse.

H. D-s

 

TH. THORSTEINSSON. Fra fremmede retssale. Sjette samling. Kbhvn 1963. Munksgaard. 288 s. Dkr. 25,50.

    Højesteretssagfører THORSTEINSSON fortsätter — livfullt, elegant och lärorikt — att berätta om stora rättssaker från skilda länder. I bokens första del möter man så skilda gestalter som Carl Jonas Love Almquist, den sjunde

LITTERATURNOTISER 55earlen av Cardigan (han vid Balaclava), Dickens, Oscar Wilde och Lady Chatterley. Engelsk och amerikansk rättskipning belyses genom skildringar av sju kända mordrättegångar. I lika många avsnitt granskas olika sidor av engelskt och amerikanskt rättsliv, såsom jurysystemet, advokaternas ställning och dödsstraffet.

S. R.