Common market law review. Ed. I. SAMKALDEN & DENNIS THOMPSON. Published in co-operation with the British Institute of International and Comparative Law and the Europa Instituut of the University of Leyden. Stevens/A. W. Sijthoff. London & Leyden. Vol. 1. No. 1. June 1963. Pren. avg. per år £ 5.

    Den internationella juridiska tidskriftsfloran är vid det här laget förskräckande stor. Tillkomsten av ytterligare en tidskrift kräver därför mycket övertygande skäl för att inte mötas med misstro. När rubricerade tidskrift först planlades, skedde det med en snart kommande sammanslagning av EFTA och de sex i sikte. Situationen förändrade sig som bekant, men i introduktionen framhålles, att tidskriften i det nya läget har kanske väl så viktiga funktioner att fylla. Häri vill man gärna instämma. Även om marknadsfrågor har diskuterats livligt i tidskrifter av typen Journal of business law, kan ett specialiserat forum som detta säkerligen bidra till att stimulera den vetenskapliga debatten och kanske även närma olika ståndpunkter till varandra.
    I den första uppsatsen i häftet behandlar presidenten i Europadomstolen A. M. DONNER frågan om förhållandet mellan de nationella rättsordningarna och Europamarknadens särskilda rättskällor. Frågor om konventionstolkning hör onekligen till juristernas eviga följeslagare, och nya rättsområden tillför gamla välkända frågor som dessa nya dimensioner. Av stort intresse är vidare den vägledande litteraturöversikt, som avslutar häftet.
    De svenska jurister, som är orienterade mot internationella marknadsfrågor, har all anledning att följa debatten i den nya tidskriften.

K. G.

Common market law reports. Edited by Thomas Nelson & Sons, Edinburgh. Pren.avg. per år £ 9—9—0.

    Europadomstolen med säte i Luxemburg har verkat sedan 1954, och dess avgöranden utgör en viktig rättskälla för den gemensamma marknadens jurister. Genom förevarande rättsfallssamling, vars första häfte publicerades under hösten 1962 och som i fortsättningen väntas utkomma med fyra häften varje år, blir domstolens avgöranden fortlöpande tillgängliga på engelska språket. I någon utsträckning kommer även avgöranden av nationella domstolar att återgivas. För den som icke är så väl bevandrad i den gemensamma marknadens juridik underlättas läsningen av att varje rättsfall försetts meden inledning, vari problemen i fallet presenteras på ett klarläggande sätt.
 

H. D-s