Ny norsk universitetsprofessor. Till professor i rettsvitenskap vid Universitetet i Oslo har utnämnts Carsten Smith. Professor Smith är född 1932, blev student 1949 och cand. jur. 1956. Han utnämndes 1960 till docent i rettsvitenskap. 1964 blev han dr. juris genom verken »Garantioppgjør» (Garantirett I) och »Studier i garantiretten» (Garantirett II).

J. T. B.

    Nionde internationella straffrättskongressen. Association internationale de droit pénal höll d. 23—29 aug. 1964 i Haag en av sina vart femte år återkommande kongresser, i ordningsföljden den nionde i en serie som under åberopande av föreningens universella karaktär kallar sig de internationella straffrättskongresserna. Vid kongressen voro 46 länder representerade, bland

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 565dem Sverige med nio deltagare. Programmet upptog följande frågor: 1. Försvårande omständigheter (däribland icke konkurrens och återfall); 2. Brott mot familjen och mot sedligheten; 3. Åklagarmyndigheternas roll i straffprocessen; 4. Brottmålsdomars internationella verkan. Vid behandlingen av sistnämnda fråga tilldrog sig den nordiska verkställighetslagen icke ringa uppmärksamhet. Kongressen uttalade sig för långtgående erkännande av utländska domar såsom hinder mot ny lagföring, och den förordade att man, där icke såsom mellan de nordiska länderna kan överenskommas om generella regler angående verkställighet av dom, måtte pröva om icke liknande överenskommelser av begränsad räckvidd, t. ex. avseende trafikförseelser, kan komma till stånd. I frågan nr 2 beslöts en rad resolutioner angående äktenskapsbrott, incest, preventivmedel, abort, insemination, homosexualitet m. m. Den genomgående tanken bakom resolutionerna var, att ett beteende ej bör kriminaliseras blott för det att det synes omoraliskt eller över huvud icke önskvärt utan endast i den mån man har anledning att vänta praktiskt värdefullt resultat av kriminaliseringen.

I. S.