International Federation of Women Lawyers håller sin trettonde internationella kongress d. 21—24 nov. 1964 i New Delhi. Närmare upplysningar om program m. m. lämnas av organisationens v. ordf. adv. Margit Althin, Sthm.

 

    Juristernas fackliga verksamhet. 1963 kan betecknas som ett mellanår sett ur löneavtalssynpunkt. Lönerna och de allmänna anställningsvillkoren regleras nämligen i det 2-årsavtal, som arbetsmarknadens parter träffade under våren 1962. Inom ramen för dessa avtal förekommer emellertid viss förhandlingsverksamhet, dock under fredsplikt. På den statliga sektorn har förhandlats om tjänsteförteckningen (B-listan), sjuklönerna, semestrarna m. fl. frågor (C-listan). Revisionen av tjänsteförteckningen inom juristfacket ägde framför allt rum i form av individuella lönegradsuppflyttningar av tjänster inom administrationen. I samband med B-listan fördes förhandlingar beträffande vissa tjänster i statsdepartementen varvid bl. a. lönegradsuppflyttningar erhölls av tjänster på rekryteringsplanet.
    Beträffande reglementsfrågor kan nämnas att förhandlingar ägt rum med civildepartementet angående nytt sjuklönesystem för statstjänstemän. I samband därmed har vissa semesterförbättringar kommit till stånd.
    Förutom den centrala förhandlingsuppgörelsen har Sveriges Juristförbund haft förhandlingar med civildepartementet angående omorganisationer av bl. a. fortifikationsförvaltningen, statskontoret och överståthållarämbetets skatteavdelning.
    Även om 1963 ur löneavtalssynpunkt kan betecknas som ett mellanår kommer det med säkerhet att betecknas som ett betydelsefullt år, då det gäller statstjänstemännens förändrade relationer till arbetsgivarparten. Den 3 sept. undertecknades nämligen ett s. k. huvudavtal rörande statstjänste-

566 NOTISERmännens förhandlingsrätt av civildepartementet och statstjänstemännens huvudorganisationer. Huvudavtalet innehåller väsentliga regler för förhandlingsordningen vid slutande av kollektivavtal och regler för hur s. k. samhällsfarliga konflikter skall kunna förhindras. Då det gäller övriga element i den kommande förhandlingsrätten har den inom civildepartementet tillsatta expertgruppen slutfört sitt arbete och avgivit ett betänkande. På grund av att förslaget förutsätter viss ändring i regeringsformen kan emellertid den nya lagstiftningen träda i tillämpning tidigast den 1 jan. 1966.
    För den kommunala sektorn har förbundet under året haft centrala förhandlingar med kommunförbunden angående bl. a. sjuklöneförmåner. Lokala förhandlingar har ägt rum med anledning av omorganisationer m. m.
    På den enskilda sektorn har förbundet huvudsakligast biträtt enskilda medlemmar i löneaktioner. Juristförbundets lönestatistik för jurister i enskild tjänst har därvid varit ett gott underlag för individuella löneanalyser.
    De lättnader som under de senaste åren har kunnat konstateras på juristarbetsmarknaden har fortgått även under 1963. Inom några sektorer av arbetsmarknaden, främst statsförvaltningen, har vissa rekryteringssvårigheter förmärkts.
    Förbundets tidskrift Juristnytt har utkommit med 18 nummer. Av annan ideell verksamhet kan nämnas att förbundet liksom tidigare år bedrivit kursverksamhet och sänt representanter till kurser, som andra organisationer hållit. Den 7—9 jan. 1963 anordnade förbundet tillsammans med Sveriges psykologförbund och med medel från Statens råd för samhällsforskning en psykologikonferens i Stockholm, betitlad »Vittnesmålet som bevismedel». Konferensen väckte berättigad uppmärksamhet bland jurister, psykologer och andra. Resultatet av konferensen var uppmuntrande och en ny konferens med titeln »Psykologi och juridik. Arbetskonferens rörande ett relationsproblem» kom till stånd i Lund i början av 1964.
    Liksom under tidigare år har förbundet avgivit ett stort antal yttranden till K. M:t och SACO avseende olika lagförslag m. m.
    Antalet till förbundet anslutna medlemmar uppgick den 31 dec. 1963 till 6 213.
    Förbundets fullmäktige sammanträdde till ordinarie möte i Malmö den 25—26 maj, där följande förbundsstyrelse valdes: ordf. borgmästare Carl Svennegård, förste vice ordf: stadsfiskal Lennart Asplund, andre vice ordf: prof. Per Stjernquist, övriga ledamöter: bitr. jurist Per Assarsson, kommunalborgmästare Karl Eric Bergquist, landskamrer Bengt Bohman, landsfogde Robert Clémentz, rådman Nils Edwall, förste stadssekreterare Lars B. Elgh, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, byrådirektör Karl-Erik Herngård, adv. Åke Holmberg, häradshövding Nils Källoff, direktör Gunnar Leo, förbundsjurist Lennart Ramnek, byrådirektör Folke Råberg, och förste länsassessor Carl Gustaf Wennberg med suppleanterna stadsjurist Gunnar Granquist, byråchef Sten Olsson, rådman Allan Sandberg och kammarrättsassessor Bertil Wennergren.
    Förbundsstyrelsens arbetsutskott har bestått av stadsfiskal Asplund, ordf., hovrättsrådet Fiirst, landskamrer Bohman, byrådirektör Råberg och förbundsjurist Ramnek.
    Förbundets remissutskott har haft följande sammansättning: hovrättsrå-

NOTISER 567det Fürst, ordf., landsfogde Clémentz, direktör Sven-Ivar Ivarsson och avdelningschef Stig Swanstein som under året avsagt sig sitt uppdrag och efterträtts av kammarrättsassessor Wennergren.
    Förbundets sektioner hade 1963 såsom ordförande följande personer: advokater med egen verksamhet: adv. Holmberg; central statsförvaltning: byrådirektör Råberg; enskild tjänst: direktör Bertil Lidgard; kommunal förvaltning: kanslichef Stig Radhe; lokal statsförvaltning: landssekreterare Erik Axelson; polis- och åklagarväsende: landsfogde Clémentz; kommunaladomstolar: borgmästare Björn Widegren; statliga domstolar: häradshövding Källoff; vetenskapligt verksamma: prof. Leif Mutén; Sveriges Yngre Juristers Förening: förbundsjurist Ramnek.
    I lokalavdelningarna fungerade följande personer som ordförande: Blekinge: häradshövding Sven Norsell; Jämtland och Härjedalen: rådman Carl Göran Lindelöw; Jönköping: hovrättsrådet Per Gunnar Blomdahl; Kalmar: häradshövding Liss-Eric Björkman; Kronoberg: borgmästare Olof Bergholtz; Norrbotten: länsassessor Karl-Erik Hansén; Norrköping-Söderköping: rådman Carl Janssen; Skaraborg: tingsdomare Gunnar Schnell; Skåne: rådman Sven Klemendz; Stockholm: adv. Sigvard Olsson; Uppland: byråchef Ger Jalander; Värmland: länsassessor Bertil Geijer; Västra Sverige: häradshövding Källoff; Västra Östergötland: stadsfiskal Kurt Persson.

O.K.