Hilding Forssman †. Den 13 augusti 1964 avled i Stockholm f. d. justitierådet Hilding Forssman.
    Han var född i Sala den 14 juni 1886, avlade studentexamen vid Södra latinläroverket i Stockholm 1904 och juris kandidatexamen i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring fortsatte han sin domarbana i Svea hovrätt, där han blev assessor 1917 och hovrättsråd 1923. Han utnämndes till revisionssekreterare 1928 och till justitieråd 1931. Från och med 1948 till inträdd pensionsålder var han ordförande å avdelning i Högsta domstolen.
    Vid sidan av den egentliga domarverksamheten anlitades Hilding Forssman för mångahanda uppgifter, bland annat för lagstiftningsuppdrag, som ställföreträdare för justitieombudsmannen och som föreståndare för lantmäteriundervisningen samt som ordförande i riksvärderingsnämnden.
    Inom lagstiftningen var det särskilt fastighetsrätten som fångade Hilding Forssmans intresse. Efter föreläsningar, som han höll vid Stockholms högskola 1925, utgavs »Den svenska skiftesstadgan med särskild hänsyn till dess tillämpning i praxis». Beträffande 1926 års jorddelningslagstiftning må hänvisas till hans artikel i SvJT 1926 s. 428. I Minnesskrift ägnad 1734 års lag (II s. 334) medverkade Hilding Forssman genom uppsatsen »Omdelning av jord på landet». Han var sakkunnig för den revision av stadsplanelagstiftningen, som resulterade i 1931 års lagstiftning, och utgav sedermera i Norstedts gula serie den uppskattade kommentaren till stadsplanelagen och byggnadsstadgan (jfr även SvJT 1932 s. 151).
    Hilding Forssman hade vidsträckta intressen utanför sin ämbetsmannagärning och intill de sista åren av sin levnad ägnade han tid och krafter ej minst åt socialt betonad verksamhet. Han var under en lång följd av år ordförande i styrelsen för Stockholms sjukhem och i sällskapet Pro Patria. Under många år var han också ordförande i Sveriges allmänna sjöfartsförening.
    Uppvuxen i ett hem, präglat av djup musikalitet, var Hilding Forssman själv en stor musikälskare. Ett utmärkande drag hos honom var hans vänsällhet. Han var en hjärtegod människa och varmt avhållen av alla dem som hade glädjen att lära känna honom. Erik Hagbergh