571    Nytt justitieråd. K. M:t har 27 juli 1964 till justitieråd utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Gyllensvärd.
    Justitierådet Gyllensvärd är född i Växjö 1916, blev student i Göteborg 1935 och jur. kand. i Uppsala 1940. Efter tingstjänstgöring i Mellersta Värends domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1945 och assessor 1951. Han utnämndes 1957 till tingsdomare i Södra Roslags domsaga och 1960 till hovrättsråd i Svea hovrätt. Från 1953 har han biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet och därvid bl. a. varit sekreterare i 1954 års fastighetsbildningskommitté. Vissa tider under 1963 och 1964 har han tjänstgjort som t. f. justitiekansler.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 13 aug. 1964 förordnat lagbyråchefen i justitiedep., ass. i Svea hovr. Ove Rainer att fr. o. m. 16 aug. 1964 tv fullgöra på exp.chef i dep:et ankommande göromål samt ass. i Svea hovr. Olof Höglund att fr. o. m. 16 aug. 1964 tv uppehålla Rainers lagbyråchefsämb.
    Dep.chefen har 13 aug. 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Trygve Hellners att fr. o. m. 1 sept. 1964 tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 9 juli 1964 förordnat ass. i Svea hovr. B. G. Ph. Voss att fr. o. m. 1 okt. 1964 tv biträda såsom sakkunnig i kommunikationsdep.

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    22 juli 1964 förordnat bitr. landsfogden i Gävleborgs län Karl Gustaf Olsson att tv fullgöra de på byråchefen för adm. ärenden vid riksåkl.ämb. ankommande göromål, som riksåklagaren bestämmer;
    27 juli 1964 förordnat e. o. landsfogdeassistenten Lars Dahlgren att fr. o. m. 1 aug. 1964 vara byrådir. Ae 27 vid riksåkl.ämb.;
    s. d. utnämnt förvaltaren vid flygvapnet Bengt Garmelius till kamrerare vid riksåkl.ämb. fr. o. m. 1 aug. 1964.

    Högsta domstolen. K. M:t har 27 juli 1964 förordnat justitierådet Gösta Lind att fr. o. m. 1 aug. 1964 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har
    9 juli 1964 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Carl Emil Wollsén och ass. i samma hovr. Tord Widebeck att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    22 juli 1964 förordnat tingsdomarna i Luleå domsaga Anders Naumann och i Gällivare domsaga Josef Styrud att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    13 aug. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Herner att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har 13 aug. 1964 utnämnt ass. i hovr. för Nedre Norrland Tord Widebeck till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 sept. 1964.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 9 juli 1964 förordnat rev.sekr. Christer Wibling att fr. o. m. 13 juli 1964 tv under vattenrättsdomaren vid Nedre Norrbygdens vattendomstol Lennart Perssons tjänstledighet uppehålla dennes vattenrättsdomarämb.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    13 aug. 1964 till polismästare fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt, i Sthmspolisdt polismästaren i Sthm N. G. A. Lüning, i Gtbgs polisdt po-

572 PERSONALNOTISERlismästaren i Gtbg H. A. Höfde och i Malmö polisdt polismästaren i Malmö K. V. B. Finnberg;
    s. d. till polisöverintendenter i Sthm fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt polisintendenterna i Sthm A. O. Danielson och C. Å. Hasselrot, trafikpolisintendenten i samma stad N. G. Alm samt bitr. polisintendenten i staden G. F.Rutstedt;
    s. d. till polisöverintendenter i Gtbg fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt polisintendenterna i Gtbg U. N. Hernroth och J. E. N. Westlin.