PER AUGDAHL. Den norske obligasjonsretts almindelige del. 3 uppl.Oslo 1963. Aschehoug. XII + 441 s.

    Första upplagan av förevarande lärobok i allmän obligationsrätt har kort anmälts i SvJT 1954 s. 536. Framställningen i denna nya upplaga har enligt förordet varit föremål för en grundlig revision, med många och betydelsefulla ändringar. Helhetsintrycket är dock detsamma som tidigare. Boken innehåller en klar översiktlig redogörelse för rättsreglerna på nämnda rättsområde, detsamma avgränsat så att därunder icke faller stiftande av fordringar vare sig genom ingående av avtal eller på annat sätt. Vad som behandlas är alltså i huvudsak, framhålles det, avtals och fordringars efterföljande »skjebne».
    Arbetet är, såsom framgår av sidantalet, omfattande. Någon mera djupgående framställning är det dock icke fråga om; en jämförelse med USSINGS standardverk på området kan boken på intet som helst sätt uthärda. Förvånande är, att annan nordisk rättslitteratur än den norska omnämnes i så ringa utsträckning, svensk egentligen icke alls (bortsett från ALMÉNS köplagskommentar, som citeras i upplagan från 1934). Icke ens nyare norsk doktrin beaktas i den omfattning man kunde vänta, och mera ingående redogöres ej heller för norsk rättspraxis. Det kan icke hjälpas att arbetet ofta nog — efter allt som förekommit i nordisk rättsvetenskap och rättstillämpning under senare tid — verkar på något sätt omodernt. Men skildringen av hithörande

632 ANM. AV PER AUGDAHL: DEN NORSKE OBLIGASJONSRETTlag- och andra rättsregler är helt visst i och för sig vederhäftig. Och det är klart att arbetet ger läsaren kunskaper i mängd.

Hjalmar Karlgren