HÅKAN STRÖMBERG. Kommunalrätt. Lund 1963. Gleerups. 93 s. Kr 8,50.

    I fråga om tryckta framställningar, som täcker kommunalrättens hela fält, har man hittills varit hänvisad till HALVAR G. F. SUNDBERGS grundläggande och omfattande verk »Kommunalrätt. Allmänna delen» samt till FRITZ KALJSERS kommentarer till kommunallagarna. Möjligen kan man också nämna ett antal populära, översiktliga framställningar, närmast avsedda för dem som utan att vara jurister har att göra med kommunal förvaltning.
    Med förevarande arbete har förf. velat gagna den akademiska undervisningen i offentlig rätt genom att ställa en kortfattad lärobok i kommunalrätt till de juris studerandes förfogande. All anledning föreligger till antagande, att boken kommer att väl fylla sin uppgift att bibringa studenterna de erforderliga, tämligen översiktliga kunskaperna på detta specialområde.
    För att kunna på mindre än hundra sidor lämna en framställning, som täcker de centrala delarna av kommunalrätten, har förf. säkert ofta ställts inför den besvärliga frågan, vad som bort medtagas och vad som utan större olägenhet kunnat uteslutas. I förordet till boken säger han sig ha eftersträvat översiktlighet och enkelhet men ingalunda fullständighet.
    Såsom naturligt är, ligger huvudvikten i framställningen på 1953 års kommunallag, medan övriga kommunallagar behandlas mera summariskt. Trots det begränsade utrymmet har förf. icke begränsat sig till att återgiva innehållet av viktigare lagstadganden. De många hänvisningarna till rättsfall

LITTERATURNOTISER 635visar, i hur hög grad han även lagt rättspraxis på området till grund för sin framställning. Litteraturhänvisningar för mera ingående studier lämnas efter varje särskilt avsnitt och dessutom, i fråga om verk av mera allmän räckvidd, i slutet av boken.

H. D-s