IVAR STRAHL. Den svenska kriminalpolitiken. Andra uppl. Sthm 1963. Bokförlaget Aldus/Bonniers. 172 s. Kr. 7,50.

    Prof. IVAR STRAHLS översiktliga framställning av den svenska kriminalpolitiken, som redan för några år sedan publicerades i populärvetenskaplig form, har utkommit i en andra upplaga. Den första upplagan anmäldes i SvJT 1961 s. 594 f. De nyheter, som präglar den nya upplagan, har i det väsentliga föranletts av att brottsbalken antagits som lag och att följdförfattningar till balken utarbetats. — Här må även anmärkas att prof. Strahls kompendium över straffrättens allmänna del enligt brottsbalken utkommiti en ny upplaga (176 s. Kr. 15,00 Norblads bokh., Uppsala).

H. D-s

 

KARL OLIVECRONA. Supplement nr 1, 1964 till Rättegången i brottmål enligt RB. Lund 1964. Carl Bloms boktryckeri A.-B. 44 s.

    Supplementet omfattar lagstiftning, som tillkommit efter tryckningen av andra upplagan av prof. Olivecronas lärobok i straffprocessrätt (anm. i SvJT 1962 s. 729). För att göra supplementet lätt användbart har några partier (om den tilltalades person, om de särskilda reglerna angående underåriga och om lämplighetsprövning av åtalsfrågan) nyskrivits.

S. R.

 

JEP LAUESEN FROST. Ejendomsmæglerens og Ejendomshandlerens Retlige Stilling, Særligt med hensyn til krav på Salær. København 1964. Gads. 204 s. Dkr 37,50, inb. 46,50.

    Frågan om mäklarens rättsliga ställning och särskilt om hans rätt till provision har vid ett par tillfällen varit föremål för uppmärksamhet i denna tidskrift. Sålunda skrev FEHR i SvJT 1925 s. 89 om mäklarens rättsliga ställning. Själv har anmälaren i SvJT 1943 s. 119 givit en översikt över svensk rättspraxis om mäklarprovision.
    För norsk rätts del föreligger en av SJUR BRAEKHUS skriven större avhandling (Oslo-Bergen 1946) om Meglerens rettslige stilling (anmäld i SvJT 1948 s. 259).
    Vad dansk rätt angår, hade JEP LAUESEN FROST publicerat en mindre avhandling i ämnet i UfR 1938 B s. 181. Denna avhandling har nu — utvidgad och förd å jour samt försedd med ett sakregister — utgivits i bokform. Boken innehåller främst en lättillgänglig översikt över dansk rättspraxis, särskilt om egendomsmäklarens rätt till provision. Härför uppställas tre regelmässiga förutsättningar, att mäklaren fått ett uppdrag (»kommission»), att avtal kommit till stånd samt att mäklaren medverkat därtill. Då dessa förutsättningar äro desamma som enligt svensk rättspraxis, är framställningen av intresse även för svenska jurister.

N. B.

 

Lovovertræderen og samfundet. Kbhvn 1964. Søndagsuniversitetet. Munksgaards forlag. 78 s. Dkr. 8,50.

    På en serie föredrag i dansk radio grundar sig förevarande samling av fem uppsatser, som är avsedda att förmedla en bild av brottslingens psyko-

636 LITTERATURNOTISERlogiska situation från det han begår sitt brott till dess han sluppit ut ur fängelset efter avtjänat straff. Såsom framgår av de olika uppsatsrubrikerna, skildras i tur och ordning lagöverträdaren som gärningsman, som misstänkt för brottet, som fånge och som frigiven, och slutligen behandlas också den laglydiga omgivningens inställning till den brottslige. Författarna, bland vilka må nämnas højesteretssagfører JON PALLE BUHL samt docenterna KARL O. CHRISTIANSEN och VERNER GOLDSCHMIDT, har uppenbarligen icke avsett att förmedla kunskap om nya eller märkliga kriminologiska forskningsrön utan snarare att genom några anspråkslösa kåserier rikta läsarnas uppmärksamhet på hur tillvaron i allmänhet ter sig för dem som av en eller annan anledning brutit mot samhällets lagar. Resultatet har blivit en lättläst och underhållande liten bok, som åtminstone förmår att stämma läsaren till en stunds eftertanke.

H. D-s