HANS HANISCH. Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts verglichen mit den Grundzügen des gesetzlichen Güterstandes in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main/Berlin 1963. Alfred Metzner Verlag. 162 s.

    Egendomsordningen i äktenskapet, sådan den gestaltar sig i engelsk och västtysk rätt, är ämnet för den framställning, som under ovanstående, något vidlyftiga titel utgivits i en serie av komparativrättsliga skrifter. Större delen av boken upptages av en redogörelse för engelsk rätt på området och kan betraktas som en lång inledning till den egentliga komparativrättsliga framställningen i bokens sista kapitel.
    I fråga om engelsk rätt skildras, hur den gifta kvinnans rättsställning successivt stärkts genom ny lagstiftning, hur rättspraxis i olika viktiga hänseenden kompletterat lagens föreskrifter och hur under senare år fortsatta reformsträvanden gjort sig gällande. Man efterlyser emellertid en motsvarande framställning avseende tysk rätt, som på detta område undergått en synnerligen intressant utveckling. Det kan särskilt erinras om att den tidigare gällande rätten ansetts stå i strid med den i västtyska grundlagen stadfästa principen om mannens och kvinnans likställdhet, att den till följd därav upphört att gälla utan att under flera år ersättas av nya lagbestämmelser samt att det till följd härav varit överlämnat åt domstolarna att i sin rättstillämpning utforma rättsläget under tiden tills en ny lag — den s. k. Gleichberechtigungsgesetz — slutligen antagits och infogats i BGB. Avsaknaden av en redogörelse för denna utveckling är dock sannolikt att tillskriva det förhållandet att förf. främst riktar sin framställning till tyska läsare, som förutsättes vara förtrogna med bakgrunden till det nuvarande rättsläget.
    I det avslutande komparativrättsliga avsnittet påvisar förf., att trots helt olika utgångspunkter väsentliga likheter består mellan engelsk och tysk rätt på området. I valet mellan äktenskaplig egendomsgemenskap och vardera makens förmögenhetsrättsliga självständighet har båda rättssystemen stannat för det senare alternativet. Man har samtidigt på båda håll strävat efter att i vissa hänseenden modifiera denna grundprincip, framför allt till stärkande av hustruns rättsställning. I England har dessa strävanden kommit till uttryck både i rättspraxis och i de reformförslag som framlagts. I Tyskland har man valt att genom lag införa ett giftorättsliknande system med

LITTERATURNOTISER 637begränsning till sådan förmögenhetsökning, som inträtt under äktenskapets bestånd.
    Det må tilläggas att förf. i olika avsnitt framhåller, att svensk — eller skandinavisk — rätt på detta område tilldragit sig intresse i reformdiskussionen både i England och Tyskland.

H. D-s