Ur nordiska tidskrifter 1964

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. OLOV HEGRELIUS, Högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter om författningsförslaget, s. 1—38. WALDEMAR HERMANSON, Några anteckningar rörande finsk förvaltningsrättskipning, s. 39—64. BERNHARD STAEDLER, När börjar stads ansvarighet för bristfälliga trafikanordningar?, s. 65—73. — Nr 2—3. NILS HERLITZ, Allmänna handlingars offentlighet i ny gestalt?, s. 77—90.
    Juristnytt. Nr 10. HJALMAR SJÖVALL, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst, s. 220—224.
    Juristen. Nr 12. KNUD WAABEN, A. S. Ørsted og negerslaverne i København, s. 321—343. — Nr 14. BØRGE RASMUSSEN, Nyere domme om konkurrencelovens § 15 (»generalklausulen»), s. 385—400. — Nr 15. OLE AGERSNAP, Domstolenes kontrol med administrativ inddragelse av førerbevis i medfør av færdselslovens § 70, stk. 6, s. 421—426. — Nr 16. POUL ANDERSEN, Partsoffentlighed i Forvaltningen, s. 439—453.
    Lov og rett. Nr 7. TORE SANDVIK, Lønnstigningsspørsmål i entrepriseforhold, s. 289—307. FINN HIORTHØY, Påtalemyndighetens uavhengighet, s. 308—315.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 1. KLAS LITHNER, Samhällsutveckling och nya brottstyper, s. 18—38. ERIK THOMASSON, Egenmäktigt förfarande — ett verklighetsfrämmande domslut, s. 67—69.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr 1. GUSTAF PETRÉN, Den svenska ombudsmannainstitutionen under debatt, s. 8—20. GUNNAR GERMETEN, Rettssikkerhetskravet og rasjonaliseringsarbeidets mål og midler, s. 21—34. —Nr 2. POUL GAARDEN, Loves Forberedelse, s. 119—133.
    Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 1. JOHS. ANDENÆS, Forbryteren og loverne, kriminologi og kriminalpolitikk, s. 1—7. — Nr 2. REIDAR HARKJERRForsvar for faste promillegrenser, s. 51—55.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 2—3. BENGT ANDERSSON, Värnpliktsvägrarfrågan i riksdagen, s. 114—136.
    Skattenytt. Nr 9. JOHN BRATT, Gåva eller köp av fastighet?, s. 353—354.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 4. NILS KVARBY, Aktuella frågor inom 1962 års fritidsutredning, s. 552—563. ANDERS HEDSTRÖM, Remissbehandlingen av fastighetsbildningskommitténs förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m., s. 564—569.
    Svensk Skattetidning. Nr 4. OLOF LJUNGBERG, Några civilrättsliga och skatterättsliga synpunkter på frågan om betydelsen vid köp av fast egendom av köpekontrakt och köpebrev, då dessa handlingar avse ett och samma fastighetsköp, s. 162—171.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. JAN FREESE, ERNST PERENIUS, ÅKE NORDIN m. fl., Om personundersökning i brottsmål, s. 1—11.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 2. VIDAR HELLNERS, Utrikesdepartementets medverkan vid utredning angående utländsk rätt, s. 101—118. STIG SOHLBERG, Förundersökningsprotokollet, s. 127—130.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 4. BPALMGRENUtlännings konkursbevakning, s. 409—420. RAGNAR HEMMER, Ett feltolkat dråpstadgande i svearätten, s. 429—431.

    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 36. ERNST ANDERSEN, Nevøadoptioner og barnebarnsadoptioner med arveretsforbehold, s. 173—177.

J. L.