Socialdepartementet. K. M:t har 8 nov. 1963 förordnat adj. led. i hovr. över Skåne och Blekinge Leif Ekberg till sekr. i 1963 års arbetstidskomm.

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har
    8 nov. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Jöran Mueller att tv uppehålla bef. såsom byråchef för lagärenden i ecklesiastikdep.;
    13 dec. 1963, sedan statssekr. i ecklesiastikdep. Hans Löwbeer förordnats att fr. o. m. 1 febr. 1964 tv uppehålla tjänsten såsom gen.dir. och chef för skolöverstyr., förordnat tf avd.chefen och kanslirådet i ecklesiastikdep. Sven Moberg att fr. o. m. sistnämnda dag tv uppehålla statssekr.tjänsten i samma dep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 dec. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Gustaf Knös, hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Anders Berg samt tingsdomaren i Listers och Sölvesborgs domsaga Hans Andersson att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    13 dec. 1963 förordnat rev.sekr. Ingvar Bladh att fr. o. m. 1 jan. 1964 fortfarande tv t. o. m. 31 dec. 1968 vara ordf. i nedre justitierev.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Gustaf Wedin att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 18 nov. 1963 beviljat rådm. i Sundsvall Helge Thomson avsked med utg. av febr. 1964.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 29 nov. 1963 till landsfiskaler utnämnt, i Nättraby dt bitr. landsfiskalen i Nybro dt H. H. C. Hasselgren fr. o. m. 1 jan. 1964 och i Harplinge dt bitr. landsfiskalen i Årstads dt S. U. Nilsson.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 13 dec. 1963 konstituerat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Tidaholm Folke Bäckman till fångv.insp. vid fångv.anstalten å Härlanda fr. o. m. 1 febr. 1964.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    29 nov. 1963 förordnat bitr. skyddskons. i Västmanlands dt, tf skyddskons. i Norrbottens dt E. A. Sparrman till skyddskons. i sistnämnda dt;
    13 dec. 1963 förordnat skyddsassistenten i Södermanlands dt Bengt Olov Abrahamsson att tv uppehålla skyddskonsulenttjänsten i Visby dt.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 13 dec. 1963 antagits Anna Spak, Göteborg, Lars Marcusson, Luleå, Karl-Filip Bülow, Klas Kanegärd och Lennart Möller, Sthm, Sune Stark, Söderhamn, och Dag Edlund, Västerås.

 

Trycklov 8/1 1964