Slutreplik

 

Docenten Wallén påstår, att RÅ tolkat HD:s dom så, att HD funnit, att P. visserligen varit medicinskt arbetsoförmögen men på grund av sitt arbete ej berättigad till sjukpenning. I själva verket har RÅ, om man tillämpar ämbetets uttalande på ifrågavarande fall, sagt, att P. icke är (medicinskt) arbetsoförmögen, eftersom han arbetat, och på grund därav ej berättigad till sjukpenning. Då denna tolkning framstår som den enda rimliga, vilket gör att jag kunnat nöja mig med en enda tolkning, måste konklusionen bli — jag upprepar det — att HD fastslagit, att eftersom P. arbetat, han ej har saknat arbetsförmåga och därmed ej varit berättigad till sjukpenning. Sedan Hov.R. i sina domskäl i målet funnit utrett, att P:s arbete motsvarat heltidssysselsättning samt att P. tillgodoförts provisioner å tillhopa visst belopp, har Hov.R fortsatt: »På grund härav finner Hov.R ådagalagt, att P. — såsom åklagaren påstått — under ifrågavarande tid icke varit arbetsoförmögen i sådan utsträckning, att han varit berättigad att uppbära sjukpenning.» Då HD något omformulerat dessa domskäl har det troligen berott på att HD dels ansett uppgiften om provisioner ovidkommande och dels funnit passusen »icke varit arbetsoförmögen i sådan utsträckning, att» mindre tillfredsställande, men helt visst ej på att HD velat genom uteslutande av denna passus dispensera från kravet på samband mellan förlusten resp. nedsättningen av arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.

Erik Markstad

 

3 SvJT 1963 s. 343 ff.