671    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 aug. 1964 förordnat fil. kand. Maj-Britt Sandlund att biträda med sekr.göromål i utredn. om tidn.pressens ekonomiska förutsättningar m. m.;
    31 aug. 1964, med motsv. entled. av hovr.rådet Ivan Wallenberg, förordnat f. d. hovr.pres. Mauritz Wijnbladh till sakkunnig, tillika ordf. i utredn.för översyn av bokföringslagen;
    9 sept. 1964, med motsv. entled. av tf lagbyråchefen Olof Höglund, förordnat hovr.ass. Staffan Vängby till sekr. i familjerättskomm.;
    18 sept. 1964 förordnat jur. stud. Jörgen Holgersson till sekr. i utredn. rör. specialstraffrätten;
    21 sept. 1964 förordnat dir. B. Petrelius och stadsjuristen E. G. Westman att såsom experter biträda utredn.mannen för översyn av lagen om allm. vatten- och avloppsanläggningar;
    25 sept. 1964 förordnat rättsavd.chefen Bengt Hamdahl att såsom utredn.man göra en översyn av lagen om allm. arvsfonden, kansliråden Nils Fjellander och Ossian Larnstedt att såsom experter biträda utredn.mannen samt hovr.ass. Axel Wallén till sekr. åt utredn.mannen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    24 sept. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Erling Green att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    2 okt. 1964 utnämnt ass. i Svea hovr. Birgitta Adde och Birgitta Egenvall samt ass. i Göta hovr. Ulf Chöler till rev.sekr.

 

    Lagrådet. Ledamöter i lagrådet fr. o. m. 21 sept. 1964 är just.råden C. E. Hagbergh, S. Dennemark och K. O. Riben samt reg.rådet S. P. A. Wilkens.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    9 sept. 1964 utnämnt tingsdomaren i Oxie och Skytts domsaga Åke Åhström till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge;
    18 sept. 1964 till hovr.råd fr. o. m. 1 okt. 1964 utnämnt, i Svea hovr.ass. där Mauritz Bäärnhielm och i hovr. för Västra Sverige rev.sekr. Åke Widding;
    24 sept. 1964 till ass. fr. o. m. 1 okt. 1964 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där S. S. Almerud och P. Ph. C. F. J. Griinler, i Göta hovr. fiskalen där J. G. M. Heuman, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där N. O. Wentz, A. B. Wilhelmsson, Inger Schlyter och B. I. A. Björnberg samt i hovr. för Övre Norrland fiskalen där N. P.-E.Nilsson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    18 sept. 1964 utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Swartling till tingsdomare i Falu domsaga fr. o. m. 1 okt. 1964;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Olof Sundberg och fiskalen i hovr. för Västra Sverige Katarina Alsterlund att t. v. uppehålla, Sundberg ett tingsdomarämb i Gällivare domsaga och Katarina Alsterlund tingsdomarämb. i Luleå domsaga;
    2 okt. 1964 utnämnt tingsdomaren i Ångermanlands mellersta domsaga Per-Ulrik K:son Hagberg till tingsdomare i Flundre, Väne och Bjärke domsaga fr. o. m. 1 jan. 1965.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 sept. 1964 förordnat rådm. i Sthm Wilhelmvon Schéele att t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara ordf. på Sthms rr:s 14:e avd.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    9 sept. 1964 fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt, i Sthms åklagardistrikt: statsåkl. i Sthm C. M. Lundqvist till överåklagare samt stadsfiskalerna i Sthm G. L. Asplund, L. B. E. Glas, S. F. I. H. Mattsson, S. D. Nylund, C. A. H. Robèrt, A. H. C.-G. Tisell och C.-A. O. V. A. Åkerman samt bitr. stadsfiskalen i samma stad B.-E. A. Berndtsson till chefsåklagare, i Gtbgs åklagardistrikt: statsåkl i Gtbg M. B. O:son Stiernström

672 PERSONALNOTISERtill överåklagare samt stadsfiskalerna i samma stad T. M. Berglin, N. I.Bjerner, S. W. Lundqvist, R. A. Seevers och T. B. Steen till chefsåklagaresamt i Malmö åklagardistrikt: stadsfiskalen i Malmö E. V. Gamstedt till överåklagare samt stadsfiskalerna i samma stad G. Th. Eliasson, J. H. Hågeman, Kj. T. Sandberg och A. G. Sandberg till chefsåklagare;
    s. d. till länsåklagare, tillika chef för länsåklagarmyndigheten fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt, i Sthms län och Gotlands län stadsfiskalen i Sthm F. O. Meijer, i Uppsala län landsfogden i länet C. G. R. A. Clémentz, i Södermanlands län stadsfiskalen i Borås S. Malmström,Östergötlands län landsfogden i länet B. A. B. Steen, i Jönköpings län landsfogdeassistenten Kj. K. J. Stenberg, i Kronobergs län och Blekinge län stadsfiskalen i Gtbg K. O. Lithner, i Kalmar län landsfogden i länet C. E. Wiberg, i Kristianstads län landsfogden i länet G. B. H. E. Kragh, i Malmöhus län statsåkl. i Malmö E. Strandmark, i Hallands län bitr. stadsfiskalen i Sthm L. S. Eliasson, i Göteborgs och Bohus län landsfogden i länet A. H. V. Grauers,Älvsborgs län landsfogdeassistenten S. A. Styring, i Skaraborgs län landsfogden i länet A. E. Nyström, i Värmlands län bitr. landsfogden i länet O. Vangstad, i Örebro län bitr. stadsfiskalen i Sthm B. Th. de Woul, i Västmanlands län landsfogden i länet E. G. J. Lindström, i Kopparbergs län bitr. landsfogden i länet G. V. Delleryd, i Gävleborgs län bitr. landsfogden i länet K. G. Olsson, i Västernorrlands län och Jämtlands län landsfogdeassistenten A. L. Lindelöw, i Västerbottens län bitr. landsfogden i länet L. G. Andersson samt i Norrbottens län bitr. landsfogden i länet H. I. I. Bäärnhielm;
    s. d. förordnat e. o. landsfogden i Sthms län Th. A. Rosenberg att fr. o. m. 1 jan. 1965 vara länsåklagare vid länsåklagarmyndigheten i Sthms län och Gotlands län, med tjänstg.skyldighet i hela landet.