ANDERS BRUZELIUS, GUNNAR ENGSTRÖM och LARS-ÅKE ÅSTRÖM. Sociallagarna V. Allmän försäkring. Lund 1964. Håkan Ohlssons förlag. 304 s. Kr. 22,80.

    Sociallagarna är titeln på en serie handböcker, som innehåller aktuella författningar m. m. inom olika sociala verksamhetsområden. Föreliggande del innehåller olika författningar rörande den allmänna försäkringen och yrkesskadeförsäkringen. Författningstexten har systematiserats i olika avdelningar och dessutom försetts med orienterande kantrubriker. Verket innehåller vidare ett sakregister samt en katalog över vissa domar av försäkringsdomstolen.

J. L.

ROGER BONNICHSEN, LARS SJÖBERG och RUNE DIMBERG. Alkoholens resorption. Alkoholhalten i blod och urin. Alkoholens förbränning. Sthm 1964. Meddelande nr 12 från Institutet för maltdrycksforskning. 47 s.

    Förf. till denna skrift har gjort olika undersökningar angående alkohols resorption, fördelning och förbränning i människokroppen. Resultaten från dessa undersökningar redovisas här bl. a. i form av olika tabeller och diagram. Först behandlas blodalkoholkurvans förlopp när alkoholhaltiga drycker förtärts tillsammans med mat. Därefter redovisas hur man från en urinprovanalys kan beräkna alkoholhalten i blodet och vilka slutsatser om tidpunkten för alkoholförtäringen som kan dragas av förhållandet mellan alkoholhalten i urin/blod. Slutligen redogörs för hur mycket alkohol som förbrännes per timme under olika förhållanden, något som ju kan ha stor betydelse i rattfyllerimål, då det gäller att beräkna alkoholhalten vid körningstillfället, när blodprov tagits först flera timmar efter körningen.

J. L.

 

Nyutkomna böcker
    KARL OLIVECRONA. Inteckningsförordningen. Sjätte uppl. København 1964. Gleerups. 171 s. Kr. 13,00.

    Föreliggande upplaga utgör ett nytryck av femte upplagan, som utkom 1959 (anm. i SvJT 1960 s. 208). Uppgifter om innehållet i de föreliggande förslagen till jordabalk har emellertid infogats i texten, varjämte hänvis-

730 LITTERATURNOTISERningar till nya rättsfall på området och till ny litteratur anmärkts i ett särskilt tillägg.

 

    KARL OLIVECRONA. Utsökning. Fjärde uppl. Lund 1964. Gleerups. 204 s.Kr. 17,00.

    I den föreliggande nya upplagan (tredje uppl. anm. i SvJT 1963 s. 27) har införts ändringar som föranletts av ny lagstiftning fram till d. 1 juli 1964; tillämpningsförfattningarna avseende den nya organisationen av utsökningsväsendet har sålunda icke kunnat beaktas.

 

    GUSTAF ERICSON. Kommentar till sjölagen och Haaglagen. Sthm 1964. Svenska Bokförlaget/Norstedts. 135 s. Inb. kr. 14,50.

    Boken är avsedd som hjälpmedel vid undervisningen i sjörätt, i första hand vid sjöbefälsskolorna men även vid handelshögskolorna och de juridiska fakulteterna.

 

    GUSTAF RABE. Bankjuridik. Tredje uppl. Sthm 1964. Norstedts. 250 s. Kr. 22,50, inb 27,50.

    I förhållande till tidigare upplagor (första uppl. anm. i SvJT 1956 s. 572)har i föreliggande upplaga åtskilliga smärre jämkningar och förtydliganden gjorts.

 

    IVAR AGGE. Straffrättens allmänna del. Tredje häftet. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XL). Sthm 1964. Norstedts. 325—429 + XII s. Kr. 22,00.

    I fråga om uppläggning och syfte ansluter sig det nu föreliggande häftet till de två tidigare häftena (anm. i SvJT 1960 s. 288 och 1962, s. 724), dock med den skillnaden att framställningen nu bygger på den nya brottsbalken. Med tredje häftet har prof. Agge inlett framställningen av straffrihetsgrunderna. Efter en redogörelse för rättsstridighetslärorna behandlas handlingar mot egen rättsfär, särskilt frågan om verkan av samtycke.

 

    SEVE LJUNGMAN och PER STJERNQUIST. Den rättsliga kontrollen över mark och vatten. Del II. Andra uppl. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XXXIV). Sthm 1964. Norstedts. 148 s. Kr. 19,50.

    I denna läroboks andra del, som är författad av prof. Ljungman, behandlas främst expropriationsrätt, vattenrätt, gruvrätt samt jakt- och fiskelagstiftning. I den nya upplagan (första uppl. anm. i SvJT 1963 s. 722) har beaktats lagändringar, rättsfall och nyutkommen litteratur fram till d. 1 juli 1964.

 

    A. BEXELIUS, A. NORDENSTAM och V. KÖRLOF. Byggnadslagstiftningen. Fjärde uppl. Sthm 1964. Norstedts. 527 s. Inb. kr. 53,00.

    I denna upplaga har beaktats de ändringar i lagar och författningar som tillkommit före d. 1 maj 1964. Hänsyn har således tagits bl. a. till 1963 års ändringar i byggnadslagen, däremot icke till de ändringar som sammanhänger med den nya lagstiftningen på naturvårdens område.

 

    KURT RODHE. Aktiebolagsrätt. Fjärde uppl. Sthm 1964. Norstedts. 224 s. Inb. kr. 21,00.

    I förhållande till tidigare upplagor har i den nya upplagan gjorts åtskilliga smärre kompletteringar, rättelser och förtydliganden.