Ny justitsminister i Danmark. Efter folketingsvalget i september 1964 blev den socialdemokratisk-radikale samarbejdsregering erstattet af en socialdemokratisk mindretalsregering. Ved den omdannelse af regeringen, der herefter var nødvendig, blev posten som indenrigsminister overtaget af den hidtidige justitsminister Hans Hækkerup, og som ny justitsminister blev udnævnt advokat Knud Axel Nielsen, Hadsund. Justitsminister K. Axel Nielsener født i 1904 og blev juridisk kandidat i 1929. Han har siden 1932 praktiseret som advokat i Hadsund (fra 1933 med beskikkelse som landsretssagfører).I 1953 blev han medlem af folketinget. Han har i tidens løb beklædt forskellige tillidshverv og har bl. a. været medlem af ålegårdskommissionen ogkommissionen vedrørende sammenslutningers og institutioners landbrugsjord samt af Grønlandsudvalget af 1960.

Kr.

 

    Københavns Universitet. Den 30. juli 1964 fyldte professor, dr. jur. O. A.Borum 70 år. Som følge heraf fratrådte han ved udgangen af samme måned sin stilling som professor ved Københavns universitet. Professor Borum, der har haft sin gerning ved universitetet i København siden 1930, har i denne periode på omtrent 35 år været lærer for størsteparten af de jurister, der idag er i virksomhed landet over. Han har gennem sin undervisning og ved sit omfattende og alsidige forfatterskab på afgørende måde sat sit præg på den juridiske verden i Danmark. Gennem sit medlemskab af flere nordiskelovkommissioner har han endvidere været med til at på virke udviklingen indenfor det nordiske lovsamarbejde. Som et velfortjent udtryk for anerken

752 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTdelsen af professor Borums vidtspændende indsats blev der på fødselsdagen overrakt ham et festskrift med bidrag fra 34 nordiske jurister.1

Kr.