Den Norske Dommerforening holdt årsmøte 7. sept. 1964. På møtet holdt høyesterettsjustitiarius Terje Wold foredrag om »Domstolenes egen forvaltning» og sorenskriver Chr. B. Apenes om »Bør skifteloven forandres?». Som foreningens formann ble gjenvalgt høyesterettsdommer Rode. Sekretær erlag dommer Haugen, Oslo.

 

J. T. B.

 

    International Bar Association avhöll sin tionde konferens i Mexico City 27—31 juli 1964 under värdskap av det mexikanska advokatsamfundet. Anslutningen var betydande, även från Europa trots det långa avståndet. Ett antal svenskar deltog.
    På diskussionsprogrammet hade upptagits sex ämnen, som blev föremål för behandling, nämligen
    1. »Individens rättsskydd i skilda förvaltningsförfaranden. Kodifiering av grundläggande skyddsbestämmelser». (Ordförande D. Roberto Reyes, Spanien. Rapportör Harald Foglar-Deinhardstein, Österrike).
    2. »Klients rätt till sekretess i hans angelägenheter med advokat. a) De intrång genom myndigheters föreskrifter eller annorledes som förekommer i olika länder. b) Behovet av skydd för klient och advokat mot dessa intrång och vilka vägar som för detta skydd må beträdas». (Ordförande Juan R.Voute, Holland. Rapportör L. Hardenberg, Holland).
    3. »Antitrustproblem i den internationella handeln». (Ordförande Åke Skiöld, Sverige. Rapportör Rudolf Mueller, Västtyskland).
    4. »Formföreskrifter och rättsverkningar beträffande testamente, som upprättas av en person i olika länder». (Ordförande sir Denys Hicks, England. Rapportör Ahmed El Chiati, Egypten).
    5. »Rättsliga synpunkter och verkningar med avseende å Rom-fördraget, Montevideo-fördraget, Framstegsalliansen samt andra regionala program».(Ordförande Philippe Gastambide, Frankrike. Rapportör I). Francisco Borja Martínez, Mexiko).
    6. »Habeas corpus och utlämning i den mellanstatliga samvaron». (Ordförande D. Park Jamieson, Canada. Rapportör Neil Lawson, England).
    Vid sidan av detta arbetsprogram hade i konferensen infogats en session i ämnet »Rättshjälp i amerikanska stater» under ordförandeskap av Orison S. Marden, USA, i samband med det allmänna mötet av Föreningen för internationell rättshjälp.
    Förhandlingarna, som avhölls i det nyligen uppförda Centro Médico palatset, gav ett rikt utbyte. Som vanligt föregicks konferensen av skriftliga bidrag i de olika programämnena, och för varje ämne sammanfattades skrifterna av en särskilt utsedd rapportör. Dessa sammanfattningar skall publiceras, och vid sidan därav torde vissa uppsatser utges av trycket.
    Ett givande personligt umgänge förekom mellan deltagarna med damer. Konferensen präglades av festivitas tack vare stor frikostighet från de mexikanska värdarnas sida samt välvillig medverkan och stöd från statsmakterna. Höjdpunkten utgjordes av den stilfulla avslutningsbanketten i den ärevördiga byggnad i spansk renässans, där den gamla medicinska skolan hade sina lokaler och tidigare en gång inkvisitionsdomstolen var inrymd.

 

Å. S.

 

1 Jfr ovan s. 715. Red.