760    Ny juris professor. K. M:t har d. 9 okt. 1964 till professor i rättshistoria vid Stockholms universitet utnämnt docenten vid Lunds universitet, jur. dr Per-Edwin Wallén.
    Prof. Wallén är född i Malmö 1925. Efter att ha avlagt studentexamen vid Hvitfeldtska läroverket i Göteborg 1944 studerade han i Lund, där han avlade jur. kand.-examen 1951. Våren 1954 studerade han kanonisk rätt i Vatikanen. Han blev jur. lic. 1955 och jur. dr 1958. Samma år förordnades han till docent i rättshistoria vid Lunds universitet.Under åren 1959—64 har han vid skilda tillfällen upprätthållit professur i rättshistoria samt preceptur och professur i straffrätt. Från d. 1 juli 1964 till utnämningen var han forskardocent. Han har under åren 1960—64 även tjänstgjort som t. f. polismästare och t. f. stadsfogde i Lund.
    Walléns doktorsavhandling, Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht, behandlar problem i den äldsta nordiska straff- och processrätten. Han har vidare publicerat rättshistoriska uppsatser och recensioner i bl. a. SvJT, Kyrkohistorisk Årsskrift, Historisk Tidskrift och Rig samt skrivit ett flertal artiklar i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. I modern straffrätt har Wallén bl. a. publicerat ett par uppsatser i SvJT.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    24 sept. 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Hans-Olov Stark att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.,
    2 okt. 1964 förordnat intendenten K. E. V. Olsson, tf byrådir. E. L. O. Lundholm och tingssekr. Karin Margareta Ringberg att tv biträda med vissa arbetsuppgifter inom justitiedep,
    23 okt. 1964 förordnat tf ass. vid Gtbgs rr Bengt Wessman att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    2 okt. 1964 förordnat sekr. vid Sthms rr L. L. S. I. Aspegren till sekr. i utredn. om utlandssvenskars folkl okföring,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gustaf Petrén att verkställa utredn. rör. upprättande av röstlängd,
    6 okt. 1964 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Olof Nordström till sekr. i 1954 års fastighetsbildningskomm.,
    9. okt. 1964 förordnat stadsarkitekten Ulf Engwall, avd.dir. Thore Hygstedt, övering. Axel Jörbeck och distritslantm. Harry Örtegren att såsom experter biträda fastighetsregisterutredn.,
    10 okt. 1964 förordnat avd.dir. Allan Rosén att såsom expert biträda bostadsrättskomm.,
    23 okt. 1964 förordnat skyddsassistenten Arthur Carlsson och bevakningsinsp. Gösta Schiöld att såsom experter biträda fångvårdens byggnadskomm.,
    18 nov. 1964 förordnat tf tingsdomaren Ulf Gad till bitr. sekr. åt hyreslagstiftningssakkunniga.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 27 nov. 1964 förordnat tf statssekr. i kommunikationsdep. Lars Peterson att fr. o. m. 1 jan. 1965 tv vara statssekr i samma dep.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 29 okt. 1964 förordnat e. o. landsfogdeassistenten Carl-Olov Hagberg t 11 e. o. byrådir. hos riksåkl.ämb. fr. o. m.1 nov. 1964.

 

Trycklov 18/12 64