S p r å k v å r d, tidskrift utgiven av Nämnden för svensk språkvård.

 

Tidskriften är ny, dess första häfte har just utkommit. Den skall komma ut med fyra häften årligen. Den säger sig vara i lika mån avsedd för allt som äro intresserade av vården och utvecklingen av vår tids svenska språk.
    Ur första häftet må nämnas en uppsats av prof. Ståhle om språkvårdens uppgifter och en uppsats av prof. Wellander om svenskans tillstånd och behov. Ståhle framhåller, jämte mycket annat, att nämnden med vård menar framför allt »omsorg» i betydelsen aktiv verksamhet att främja det svenska språkets livskraft och uttrycksrikedom; nämnden släpper gärna det likgiltiga, det aviga och onödigt skrymmande, det som blott har ett formellt egenvärde utan att svara mot något uttrycksbehov. — Wellander kritiserar på sitt alltid medryckande sätt det nutida slarvet i formläran.
    Är denna tidskrift en juridisk tidskrift? Icke i den meningen att den vill få av straffpåföljder skyddade föreskrifter. Men den har till oss jurister av alla slag ett budskap såvisst som i juristens uppgift ingår att skriva klart.
    Jag hoppas att juristerna allmänt skaffa sig denna tidskrift. Regeringen borde sända tidskriften till alla domstolar — icke blott underrätterna utan även överrätterna — till centrala verk och till andra myndigheter. Den må särskilt varmt anbefallas till sekreterare i kommittéer och till lagbyråchefer och rättsavdelningschefer; statssekreterarna kunde gärna få tidskriften, men de ha väl så mycket att göra att de icke hinna läsa denna nyttiga skrift. E. T.

 

    S o c i a l t  F o r u m. Svenska Socialvårdsförbundet upplöstes vid årsskiftet. Med anledning härav har beslut fattats om att ersätta Svenska Socialvårdsförbundets Tidskrift och tidskriften Barnavård och Ungdomsskydd med en ny gemensam social tidskrift, som givits namnet Socialt Forum Den nyatidskriften, som utges av Svenska Stadsförbundet och Svenska Kommunförbundet, avses vara ett organ för information och debatt i fråga om allmän socialvård, barnavård, åldringsvård, nykterhetsvård och andra grenar av den sociala verksamheten. J. L.