Københavns Universitet. Efter professor, dr. jur. O. A. Borums afgang på grund af alder pr. 1. august 1964 har professor, dr. jur. Bernhard Gomard, der hidtil har varetaget undervisningen i retspleje, overtaget professor Borums fag selskabsretten. Med virkning fra den 1. november 1964 er landsretssagfører, universitetslektor, dr. jur. Isi Foighel herefter blevet udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet. Det er meningen, at professor Foighel indtil videre skal hellige sig retsplejen.
    Professor Foighel er født i 1927 og blev juridisk kandidat i 1952. I 1950 var han på studieophold i Paris og London og i 1951 ved United Nations European Office i Genève. Straks efter eksamen i 1952 blev han knyttet til Københavns universitet som lektor i retsvidenskab, idet han samtidig virkede som sagførerfuldmægtig i København. I 1956 fik han beskikkelse som landsretssagfører. Siden 1957 har han drevet selvstændig advokatvirksomhed i København, men har i hele denne periode bevaret tilknytningen til universitetet. I oktober 1956 fik han Københavns universitets guldmedaille for en afhandling om nationalisering og dens internationale retsvirkning. Den juridiske doktorgrad erhvervede han i 1961 for afhandlingen »Nationalisering af fremmed ejendom». Professor Foighel har været medlem af et af OECD i 1961 nedsat juridisk ekspertudvalg og er siden 1962 medlem af det danske 
udenrigsministeriums udvalg til drøftelse af ændringer i F. N.'s pagt. Kr.

 

    Aarhus Universitet. Lektor, dr. jur. Carl Aage Nørgaard er fra den 1. juli 1964 at regne blevet udnævnt til professor i retsvidenskab ved Aarhus universitet. Professoratet, der er nyt, er oprettet med henblik på undervisningen i forvaltningsret. Professor Max Sørensen, der hidtil har undervist også i dette fag, helliger sig herefter folkeretten og statsforfatningsretten.
    Professor Nørgaard er født i 1924 og blev juridisk kandidat i 1954. Fra 1955 har han været knyttet til universitetet i Aarhus, først som videnskabelig assistent, derefter — fra 1960 — som amanuensis og siden 1961 som lektor i retsvidenskab. I 1954—55 var han på studieophold i Cambridge og i 1958—59 i Genève. Den juridiske doktorgrad erhvervede han i 1962 for af
handlingen »The Position of the Individual in International Law». Kr.

 

    Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde den 28. maj 1964 på Københavns universitet. Formanden amtmand V. Wedell-Wedellsborg aflagde beretning. Han konstaterede herunder, at medlemstallet fortsat er stigende (med ca. 330 til ca. 6 200), og at forbundet og dets institutioner stadig udvider deres virksomhed. I beretningen blev der som sædvanlig redegjort for de sager af mere almindelig interesse, som bestyrelsen havde arbejdet med i det forløbne år. Det blev herunder bl. a. nævnt, at der nu er skabt adgang for ju-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 137rister, der allerede er ansat i statens tjeneste, til at overgå fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstbasis. Efter oplæg af formanden drejede de efterfølgende drøftelser sig hovedsageligt om muligheden for under de forestående lønforhandlinger at opnå lønforbedringer, særlig for indehaverne af lederstillinger.
    I stedet for amtmand Wedell-Wedellsborg, der ønskede at fratræde på grund af manglende tid, valgtes den hidtidige næstformand, professor, dr. jur. W. E. von Eyben til formand for forbundet for den kommende 3 års periode.

Kr.