Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling den 16. og 17. oktober 1964 i København. Som foreningens gæster deltog fra Sverige rådmannen Anders Bruzelius, Lund, og tingsdomaren Georg Cronsjö, Hässleholm. På mødet talte professor, dr. jur. A. Vinding Kruse om reformplaner i købelovgivningen. Endvidere talte foreningens formand civildommer Harald Petersen om domstolenes uafhængighed. I foredraget, der nu er offentliggjort i »Juristen» 1964 nr. 20 (side 521 ff.), udkastedes nogle interessante tanker om en nyordning af besættelsen af dommerembederne i Danmark.
    På generalforsamlingen genvalgtes civildommer Harald Petersen som formand. Højesteretsdommer Gjerulf, der havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, erstattedes af højesteretsdommer Theodor Petersen; iøvrigt gen
valgtes bestyrelsens medlemmer. Kr.

 

    Juridisk forening i København har i sæsonen 1963—64 haft følgende emner på programmet: Advokat Olaf B. Elmer har i anledning af forslag om ændring i funktionærloven talt om »Juridiske ønsker ved en funktionærlovsrevision». Professor, dr. jur. Ole Lando har under titlen »Farverne på det juridiske atlas» gennemgået og kort karakteriseret de vigtigste europæiske retssystemer. Højesteretsdommer Erik Vetli, der var medlem af den danske arvelovskommission, har kommenteret den nye arvelov. Landsretssagfører (nu professor), dr. jur. Isi Foighel har holdt foredrag om reglerne om undgåelse af dobbeltbeskatning. Professor, dr. jur. W. E. von Eyben har på grundlag af en kommissionsbetænkning talt om ekspropriationslovgivningen. Professor, dr. jur. Alf Ross har gennemgået reglerne om klagebehandlingen ved den europæiske domstol for menneskerettighederne i Strasbourg. Som et led i retsplejerådets overvejelser om tilbundsgående ændringer i den danske retsplejelov har professor, dr. jur. Bernhard Gomard indledt en drøftelse af emnet »Procesmåden i borgerlige sager i 1. instans». Endelig har dommer Knud Thestrup, der er medlem af Folketinget, indledt en diskussion om spørgsmålet om ejendomsret til beboelseslejligheder. Kr.

 

    Emil Stang †. Tidligere justitiarius i Norges Høyesterett Emil Stang døde like før jul 1964. Han var født 1882, ble student 1900 og cand. jur. 1905. Han praktiserte som høyesterettsadvokat i Oslo fra 1911 og deltok samtidig i det politiske liv (medlem av Oslo bystyre 1916—28, varamann til Stortinget 1922—24). 1936 ble han utnevnt til dommer i Høyesterett. Fra 1946 til 1952, da han falt for aldersgrensen, var han høyesterettsjustitiarius. Han var fra 1937 medlem av Arbeidsretten og senere denne domstols formann (til 1955).

138 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTI tidens løp var han medlem av en rekke kommisjoner og komiteer m. m. Han var også forfatter av juridiske verker — han har således utgitt »Rettergangsmåten i straffesaker» (1941) og »Norsk Bygningsrett» (1943). J. T. B.