Comité Maritime International skall i år hålla en konferens i New York under tiden d. 12—18 sept. Vid konferensen skall huvudsakligen behandlas frågan om en revision av konventionen om fartygsinteckning och sjöpanträtt och frågan om fastställande av enhetliga regler för bestämmande av skadestånd i kollisionsfall. — De som önskar deltaga i konferensen skall senast d. 20 april lämna meddelande därom till avd. Claes Palme, Wahrendorffsgatan 1, Stockholm.

 

    World Peace Through Law anordnar sin andra världskongress i Washington under tiden d. 12—18 sept. 1965. (Ang. den första världskongressen, som hölls i Aten, se SvJT 1964 s. 223). Närmare upplysningar kan erhållas från SvJT:s red.

 

    Kongress för jämförande rättsforskning. Académie internationale de droit comparé har beslutat förlägga sin sjunde världskongress för jämförande rättsforskning till Uppsala under tiden 6—13 aug. 1966. Såsom värdorganisation står Svenska Samfundet för jämförande rättsforskning i samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala.

 

    Högsta restitutionsdomstolen i Berlin. Hovrättsrådet i Svea hovrätt, Ivan Wallenberg, har utnämnts till president i högsta restitutionsdomstolen i Berlin fr. o. m. 1 jan. 1965.