Utredning av det »kommunala sambandet». Både under remissbehandlingen och under den politiska debatten efter författningsutredningens förslag har frågorna om kammarsystem, valsätt och kommunal självstyrelse behandlats mycket ingående. D. 18 dec. 1964 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för justitiedepartementet att tillkalla sju sakkunniga för att utreda frågan om det ömsesidiga beroendet mellan riksstyrelse samt kommunal och regional självstyrelse m. m. Till ordförande för de sakkunniga har sedermera utsetts landshövdingen P. I. Nyström.
    I direktiven för utredningen framhålles, att den utomordentligt snabba expansion av den kommunala verksamheten, som ägt rum under senare år, föranleder, att den problematik, som inrymmes i det ömsesidiga beroendet mellan kommunal och regional självstyrelse och riksstyrelse, överväges under författningsarbetet. Vidare hänvisas till att konstitutionsutskottet i ett av riksdagen godkänt utlåtande framhållit, att angelägenheten av att samordna och förstärka den nu splittrade regionala förvaltningen och stärka den kommunala självstyrelsen på det regionala planet, är ett författningspolitiskt spörsmål av vidare räckvidd än som aktualiseras inom ramen för tidigare tillsatta utredningar, t. ex. länsförvaltningsutredningen. Departementschefen ansluter sig till utskottets upfattning, att det visserligen är angeläget, att det inledda reformarbetet för statsskickets del icke försenas, men att detta icke får undanskymma vikten av att problemet om den kommunala och regionala självstyrelsen och dess samband med riksstyrelsen upptages till ett samlat bedömande. De för denna utredningsuppgift tillkallade sakkunniga skall enligt direktiven ha till uppgift att draga upp de principiella riktlinjerna för hur den regionala och lokala självstyrelsen och demokratien skall på bästa sätt utformas, och pröva huruvida och i vad mån regionala och lokala representationers ställning och deras samverkan med riksstyrelsen i förvaltningen av rikets angelägenheter bör påverka utformningen av en ny författning. De sakkunniga bör skyndsamt överväga i vilken utsträckning principerna för de regionala och lokala organens ställning bör regleras i grundlag i stället för i vanlig lag eller genom praxis. I första hand bör de sakkunniga belysa frågan huruvida och i vad mån den kommunala demokratien är beroende av något bestämt kammarsystem eller valsystem vad riksdagen beträffar. De sakkunnigas bedömning av dessa spörsmål bör föreligga så tidigt som möjligt under hösten 1965 så att det inledda reformarbetet för statsskickets del icke försenas. Slutligen understrykes i direktiven att det endast är de principiella riktlinjerna som de sakkunniga skall taga ståndpunkt till; de närmare organisatoriska frågorna 
får lösas i senare sammanhang. J. L.