NOTISER 145    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1964 till 85 275:45. Därav var 9 600 kr placerade i statsobligationer, 70 137 kr i aktier och 5 538:45 i bank. Nettoavkastningen under år 1964 uppgick till 2 958:94. Från fonden har under året beviljats anslag med 2490 kr. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C.(Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401). J. L.

 

    De kungl. kommittéerna. Enligt 1965 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1964, nämligen besvärssakkunniga (ordf. f. d. landssekreteraren N. O. Åkesson; SOU 1964:27; jfr SvJT 1964 s. 664), 1955 års valutredning (ordf. regeringsrådet B. K. L. Hjern; utlåtande avgivet d. 27 febr. 1964), utredningen för översyn av brottsregistreringen (ordf. hovrättspresidenten C. H. M. Heuman; utredningen har befriats från återstående uppdrag), utredningen angående fòrsöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten (ordf. hovrättspresidenten B. T. M. Kjellin; SOU 1964:58; jfr SvJT 1965 s. 68), utredningen för översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (justitierådet S. Å. Edling; SOU 1964:49; jfr SvJT 1965 s. 67), 1959 års förlagsinteckningskommitté (ordf. justitierådet T. Nordström; SOU 1964:10; jfr SvJT 1964 s. 491), utredningen angående vissa skadeståndsrättsliga frågor (ordf. f. d. justitierådet A. G. Walin; SOU 1964:31; jfr SvJT 1964 s. 667), 1962 års släktnamnskommitté (ordf. generaldirektören Å. C. von Zweigbergk; SOU 1964:14) samt 1963 års undersökningskommission i Wennerströmaffären (ordf. lagmannen E. B. Lännergren; SOU 1964:15).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1965 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. A. Fallenius) har avgivit ett d. 5 dec. 1963 dagtecknat betänkande »Nya medel för plangenomförande» (SOU 1963:78).
    Familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet A. G. Walin) har d. 30 juni 1964 till just.dep. avlämnat en stencilerad promemoria ang. frågan om uppräkning av familjerättsliga underhållsbidrag med hänsyn till allmän välståndsökning och d. 1 sept. 1964 avgivit betänkandet »Äktenskapsrätt» (SOU 1964:34—35; jfr SvJT 1964 s. 756).
    Offentlighetskommittén (ordf. hovrättspresidenten B. T. M. Kjellin) har under våren 1964 offentliggjort en tryckt diskussionspromemoria »Offentlighet och sekretess» samt d. 30 okt. 1964 till just.dep. avgivit en promemoria med utkast till bestämmelser om sekretess kring förhandlingarna om offentliga arbetstagares löner m. m.
    Expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet A. H. V. Körlof) har d. 17 juni 1964 avgivit delbetänkandet »Förtida tillträde, expropriationskostnad m. m.» (SOU 1964:32; jfr SvJT 1964 s. 567).
    Svenska sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. U. Schirén) har d. 19 okt. 1964 avlämnat utlåtande ang. fisket i gränsvattnen.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sitt uppdrag under 1965, nämligen firmautredningen (ordf. f. d.

 

10—653005. Svensk Juristtidning 1965

146 NOTISERprof. G. A. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. generaldirektören G. Y. Samuelsson), 1954 års fastighetsbildningskommitté, utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. prof. F. Schmidt), utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. A. F. Jägerskiöld), mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. K. S. B. Ljungman), utredningen rörande reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H. Hessler), utredningen ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövdingen J. M. Wahlbäck), utredningen ang. rikets vapen och flagga m. m. (f. d. hovrättspresidenten C. M. E. Wijnbladh), utredningen om rättegångshjälp (ordf. f. d. häradshövdingen G. A. V. Eriksson), sakkunniga för utarbetande av handledning för tillämpning av tryckfrihets- och sekretesslagstiftningen (ordf. f. d. stadsjuristen P. E. Elsin), utredningen om utlandssvenskars folkbokföring (kammarrättsrådet S. F. von Otter), hyreslagstiftningssakkunniga (ordf. presidenten L. M. Granqvist), 1963 års JO-utredning (ordf. landshövdingen I. A. Lindell), utredningen för översyn av reglerna om fastställande av faderskap till barn u. ä. och därmed sammanhängande frågor (lagmannen F. Nyquist), pressutredningen (ordf. landshövdingen I. A. Lindell), utredningen av frågan om legalisering av sämjedelningar (justitierådet K. J. G. Gyllensvärd), 1964 års utredning av frågan om radions juridiska ansvarighet (häradshövdingen J. E. Björling) och röstlängdsutredningen (hovrättsrådet B. E. G. Petrén).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1965 förutses av utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. G. Thornstedt), fångvårdens byggnadskommitté (ordf. f. d. landshövdingen Th. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. G. Bergsten), familjerättskommittén, sjölagskommittén (ordf. justitierådet C. E. Hagbergh), aktiebolagsutredningen (ordf. prof. S. H. Nial), offentlighetskommittén, utredningen ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg (ordf. hovrättspresidenten K. J. E. Sidenbladh), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. T. Welamson), expropriationsutredningen, domstolskommittén (ordf. f. d. hovrättspresidenten K. E. Elliot), trafikmålskommittén (ordf. borgmästaren A. Y. S. Kristensson), svenska sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén, militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), bostadsrättskommittén (ordf. regeringsrådet H.-F. Ringdén), förvaltningsdomstolskommittén (ordf. regeringsrådet H. K. H. Holmgren), etableringsutredningen (ordf. bankdirektören M. I. C.-H. Nordlander), utredningen ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren A. Å. Wikner), sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (f. d. justitierådet G. Hj. T. Karlgren och prof. J. E. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. justitierådet G. Hj. T. Karlgren och prof. J. E. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (t. f. lagbyråchefen L. Brundin och sekr. K. V. Hellners), utredningen för översyn av bokföringslagen (ordf. hovrättsrådet I. O. Wallenberg), sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (byrådir. J. L. Myrsten och t. f. expeditionschefen A. O. Rainer), immissionssakkunniga (ordf. hovrättsrådet H. N. I. Ulveson), departementsutredningen (statsrådet R. Her-

NOTISER 147mansson), 1963 års markvärdekommitté (ordf. regeringsrådet S. S. Walberg), gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. O. af Geijerstam), fylleristraffutredningen (ordf. regeringsrådet B. K. L. Hjern), parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären (ordf. v. talmannen A. W. Strand), fastighetsregisterutredningen (ordf. byråchefen H. Wallner), utredningen rörande lagstiftningen om skifte av dödsbo (t. f. lagbyråchefen O. A. Höglund), 1964 års vatten- och avloppsutredning (hovrättsrådet P.-E. Fürst), arvsfondsutredningen (rättsavdelningschefen B. O. Hamdahl) och utredningen rörande undersökning och bearbetning av naturtillgångar på den svenska kontinentalsockeln (ordf. statssekreteraren C. V. Holmberg).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    U t r i k e s d e p a r t e m e n t e t.  Baslinjeutredningen (ordf. sjöfartsrådet P. O. Fagerholm) har d. 16 dec. 1964 avgivit betänkandet »Sveriges sjöterritorium» (SOU 1965:1).
    F ö r s v a r s d e p a r t e m e n t e t.  1964 års utredning rörande vapenfria värnpliktiga (ordf. chefredaktören F. Nilsson) väntas slutföra sitt arbete under 1965.
    S o c i a l d e p a r t e m e n t e t.  Utredningsuppdrag har under året slutförts av sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen T. A. Bexelius; SOU 1964:60; jfr SvJT 1964 s. 668) och av kommittén för behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna (ordf. generaldirektören E. G. Bexelius; SOU 1964:24). Yrkesskadeutredningen (ordf. generaldirektören G. Y. Samuelsson) och utredningen ang. hembiträdeslagstiftningen (ordf. generaldirektören G. Y. Samuelsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1965. Fortsatt utredningsarbete förutses av livsmedelsstadgekommittén (ordf. professor A. Wretlind), 1963 års arbetstidskommitté (ordf. riksdagsmannen A. W. Strand) och utredningen ang. förhållandena vid adoption av utländska barn m. m.
    K o m m u n i k a t i o n s d e p a r t e m e n t e t.  Utredningsuppdraget har slutförts av vägmarksersättningskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. U. Schirén; stencilerat betänkande). 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. landshövdingen A. O. E. Rylander), parkeringskommittén (ordf. landshövdingen T. G. Andersson), ellagstiftningsutredningen (ordf. f. d. hovrättspresidenten K. E. Elliot) och utredningen rörande vissa rättsliga spörsmål m. m. i fråga om radioanläggning och rundradioverksamhet (prof. S. B. Bergström) väntas slutföra sitt arbete under 1965. Fortsatt utredningsarbete förutses av 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. E. Vahlberg), utredningen ang. befordran av farligt gods på väg m. m. (ordf. hovrättsrådet N. Mangård), sakkunniga för översyn av sjömanslagen (ordf. expeditionschefen G. R. Borggård) och utredningen för översyn av sjöarbetstidslagen (regeringsrådet K. H. B. Wieslander).
    Finansdepartementet. Lönebeskattningsutredningen (ordf. f. d. landskamreraren A. G. A. Wigert) och utredningen rörande förundersöknings- och åklagarverksamheten i tullmål (f. d. underståthållaren A. K. E. Ros) väntas slutföra sitt arbete under 1965. Fortsatt utredningsarbete förutses av uppbördsutredningen (ordf. lagbyråchefen E. A. P. Reuterswärd), allmänna skatteberedningen (ordf. kammarrättspresidenten G. T. Hedborg), utredning-

148 NOTISERen om metrologiska enheter (ordf. lagmannen E. B. Lännergren; jfr ovan s. 142), myntkommittén (ordf. regeringsrådet C. V. Åbjörnsson), trafiklivräntekommittén (ordf. justitierådet E. G. F. Conradi) och utredningen för översyn av lagen om understödsföreningar (hovrättsassessorn A. O. A. Wallén).
    E c k l e s i a s t i k d e p a r t e m e n t e t.  Fortsatt utredningsarbete förutses av 1958 års utredning kyrka—stat (ordf. justitierådet N.-E. Tammelin). Utredningen har under 1964 avgivit tre betänkanden (SOU 1964:13, 16 och 30; jfr SvJT 1964 s. 663).
    J o r d b r u k s d e p a r t e m e n t e t.  Slutbetänkanden har under året framlagts av vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. U. Schirén; stencilerat betänkande) samt av syneförrättningssakkunniga (ordf kanslichefen Y. A. R. Ericsson; stencilerat betänkande). 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. V. Nilsson) och arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. G. Widegren) väntas fortsätta sitt arbete under hela år 1965.
    H a n d e l s d e p a r t e m e n t e t.  Svenska kommittén för nordiska patent (ordf. justitieombudsmannen T. A. Bexelius) har under året avslutat sitt arbete (jfr SvJT 1964 s. 391).
    I n r i k e s d e p a r t e m e n t e t.  Affärstidsutredningen (ordf. byråchefen S.-H. G. Ryman) avser att slutföra sitt arbete under 1965. Fortsatt arbete förutses av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen T. E. N. Bergquist) 
och utlänningsutredningen (ordf. lagmannen E. B. Lännergren).                                         J. L.