Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll d. 8 dec. 1964 årsmöte, varvid jur. kand. John Leinmark höll föredrag över ämnet »Rättsfrågor i det europeiska integrationsarbetet». En delegation från samfundet deltog på inbjudan från Gesellschaft für Rechtsvergleichung i ett colloquium i Hamburg d. 29—31 juli 1964 över ämnet »Sozialstaat und Privatrecht».
    Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse utgöres av prof. Åke Malmström, ordf., lagbyråchefen Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, prof. Karl Olivecrona, doc. Gustaf Petrén, hovrättsfiskalen Stig Strömholm, sekr., och jur. kand. John Leinmark, skattmästare. — Samfundet har 72 medlemmar.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 15 okt. 1964 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens v. ordf. prof. Folke Schmidt och med deltagande av ett 80-tal medlemmar. Efter årsmötet höll justitierådet Gösta Walin ett anförande med synpunkter på skadeståndskommitténs förslag rörande arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar. I samband med sammanträde d. 3 april 1964 höll prof. Clyde Summers, USA, föredrag om »Labour Relations in the Six Countries — An Uncommon Market». D. 28 febr. 1964 talade byråchef Filip Rune om »En nyhet inom arbetstidslagstiftningen — avtalsfrihet vid bestämmande av ordinarie arbetstid» och d. 30 nov. 1964 höll prof. Antti Suviranta från Helsingfors ett föredrag om »Dolda klausuler i kollektivavtal».
    Vid styrelsevalet omvaldes till ordf., ordföranden i Arbetsdomstolen justitierådet Bengt Hult, och till styrelseledamöter, prof. Folke Schmidt, direktörerna Erik Forstadius och Gunnar Lindström samt jur. dr Lennart Geijer samt nyvaldes sekreteraren jur. kand. Ove Kjellgren, LO, och ombudsmannen jur. kand. Gunnar Lundberg, SACO. Sekreterare är direktörsassistenten S.-W. Beckman, SAF. — Antalet personliga medlemmar var vid tiden för årsmötet 281 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 112.

 

    Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm d. 22 maj 1964. Till led. i styrelsen för tiden 1 juli 1964—30 juni 1966 omvaldes adv. Dag Magnusson, Göteborg, och Ove Wickman, Malmö, samt nyvaldes adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, samt Ragnar Gottfarb och Elin Lauritzen, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är ordf. adv. Per-Axel Weslien, Sthm, v. ordf. adv. Stig Wiberg, Göteborg, samt adv. Erik Felländer, Sthm, Adolf Hamilton, Uppsala, Enar Lindblom, Linköping, och Torsten Lundius, Lund. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1964—30 juni 1965 omvaldes adv. Arnold Andersson, Motala, Bertil Sylwan, Falun, och Lennart Vilén, Malmö, samt nyvaldes adv. Gunnar Ahlström, Gävle, och Åke Svenson, Sthm. Till nya suppl. för tiden 1 juli 1964—30 juni 1965 valdes adv. Nils Kärrlander och Anders Öhman, Sthm. Kvar-

NOTISER 151stående suppl. sedan föregående års val är adv. Curt Blomkvist, Göteborg, och Sten Lindskog, Sthm. Vid fullmäktigemötet utsågs för första gången ledamöter i samfundets disciplinnämnd, som trädde i verksamhet d. 1 juli 1964. Till ordf. för tiden 1 juli 1964—30 juni 1968 valdes adv. Gunnar Lindh, Sthm, och till v. ordf. för tiden 1 juli 1964—30 juni 1966 adv. Gösta Heilborn, Östersund. Till övriga led. i disciplinnämnden valdes för tiden 1 juli 1964—30 juni 1968 adv. Stellan Graaf och Magnus Lindahl, Sthm, Bertil Peyron, Hälsingborg, och Bo Westman, Göteborg, samt för tiden 1 juli 1964—30 juni 1966 adv. Wilhelm Brodin, Linköping, Carl Erik Lindahl, Sthm, och Eskil Weibull, Göteborg. — Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1964 1 235.