Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1964 hållit fyra sammankomster. D. 13 mars talade docent Nils Christie, Oslo, om kriminologisk forskning i USA. Jur. dr Gunnar Fredriksson redovisade d. 3 april en undersökning av spritstrejkens verkningar på brottsligheten. D. 8 okt. inledde fil. lic. Bengt Börjesson om »Kriminologi och kriminalpolitiskt handlande» med utgångspunkt från en undersökning om ungdomsbrottslingars prognos. Jur. och fil. kand. Hans Klette talade slutligen d. 14 dec. om »Empiriska undersökningar av rattfyllerilagstiftningens verkningar».

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1964 hållit fem sammanträden. Inledare vid det första sammanträdet som hölls i januari var fil. och jur. kand. Hans Klette som talade om Trafiknykterhetskommitténs förslag och sina egna forskningar om rattfylleri. I mars inledde rättspsykiatern Sigurd Albien genom att tala över ämnet Räjongpsykiatri inom Södra anstaltsgruppen. D. 14 maj var ämnet Ur den nya brottsbalken med rådhusrättsassessor Ingvar Pering och fångvårdsinspektör Arvid Grönberg såsom inledare. Under hösten hölls ett sammanträde i oktober och ett i november. Ämne vid det första var »Personundersökning i brottmål» med skyddskonsulent Carl-Erik Nyberg som inledare. Vid det andra inledde docent Knut Sveri genom att tala över ämnet »Något om kassaskåpstjuvar».
    Sällskapets arbetsutskott består numera av följande personer: överläkare Olof Hellgren, stadsfiskal Harry Hågeman, f. d. barnavårdsdirektör Åke Bylander, prof. Alvar Nelson och adv. Görel Nordqvist.

 

    Nytt regeringsråd. K. M:t har 29 jan. 1965 till regeringsråd fr. o. m. 1 febr. s. å. utnämnt expeditionschefen i försvarsdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för övre Norrland Åke Paulsson.
    Regeringsrådet Paulsson är född i Lund 1 mars 1915, blev student i Hälsingborg 1933 och jur. kand. i Lund 1938. Efter tingstjänstgöring i Norrvikens domsaga inträdde han i hovrätten för Övre Norrland, där han blev fiskal 1943, assessor 1948 och hovrättsråd 1953. Han erhöll utredningsuppdrag i försvarsdepartementet 1951 och blev där byråchef s. å., lagbyråchef 1955, t. f. expeditionschef 1957 och expeditionschef 1963. Han har innehaft uppdrag bl. a. som ordförande i försvarets personalnämnd 1956—1965 och i utredningen för översyn av tjänsteställningsförhållandena för militär personal m. m. 1963—1965 samt som ledamot i 1954 års utredning om vissa personalkårer inom försvaret 1954—1963 och i utredningen om vapenfria värnpliktiga sedan 1964.