156 PERSONALNOTISER    Ny professor. Till professor i finansrätt med finansvetenskap vid Stockholms universitet har K. M:t 29 jan. 1965 utnämnt docenten vid universitet, jur. dr Åke Hellner.
    Prof. Hellner är född i Bureå 1926. Efter studentexamen i Hässleholm 1947 studerade han vid Lunds universitet, där han avlade juris kandidatexamen 1953. Han blev jur. lic. och jur. dr 1959 samt docent i finansrätt vid universitetet i Lund samma år. 1960 blev han docent i detta ämne vid Stockholms universitet, där han varit tillförordnad professor i finansrätt med finansvetenskap 1960—1964.
    Förutom doktorsavhandlingen »Periodiskt understöd och underskott» har Hellner utgivit monografien »Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel» (1962). Hellner har vidare bl. a. publicerat artiklar i facktidskrifter.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    15 jan. 1965 förordnat sekr. vid Sthms rr Lars-Olov Hillerudh att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    22 jan. 1965 förordnat förste kanslisekr. i justitiedep. Lars Nordvall att tv t. o. m. 30 juni 1965 vara e. byrådir. Ag 27 i samma dep.;
    5 febr. 1965 förordnat e. förste kanslisekr. i justitiedep. Thomas Krook till e. o. förste kanslisekr. i samma dep.
    Dep.chefen har
    8 jan. 1965 förordnat just.rådet Otto Petrén att såsom expert biträda domstolskomm.;
    9 jan. 1965 förordnat kammarrådet Åke Bohman och utrikesrådet Lars Hedström att såsom experter biträda kontinentalsockelutredn.;
    11 jan. 1965 förordnat led. i kontinentalsockelutredn., rev.sekr. Lars Delin att tillika vara sekr. i samma utredn.;
    s. d. förordnat landshövd. Per Nyström, ordf., led. av riksdagens I kamm., Emil Ahlkvist, Carl Albert Anderson och Olof Dahlén samt led. av riksdagens II kamm. Einar Asp, Stig Hansson och Per Petersson att såsom sakkunniga utreda frågan om det ömsesidiga beroendet mellan riksstyrelse samt kommunal och regional självstyrelse m. m.;
    12 jan. 1965 förordnat t. f. lagbyråchefen Carl Lidbom och sekr. i statsrådsberedn., pol. mag. Leif Andersson till sekr. resp. bitr. sekr. åt de sakkunniga för utredn. av frågan om det ömsesidiga beroendet mellan riksstyrelse samt kommunal och regional självstyrelse m. m.;
    15 jan. 1965 förordnat exp.chefen i justitiedep. Tage Evers till verkställande led. i fångvårdens byggnadskomm.;
    4 febr. 1965, med motsv. entled. av gen.dir. Lennart Eriksson, förordnat exp.chefen Göran Borggård till sakkunnig i offentlighetskomm.;
    10 febr. 1965 förordnat byrådir. Lennart Myrsten att såsom expert biträda vid arbetet med förberedande av revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk;
    26 febr. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Axel Wallen att biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 29 jan. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Lars Ljunggren att fr. o. m. 1 febr. tv t. o. m. 31 aug. 1965 uppehålla exp.chefsämb. i försvarsdep.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 29 jan. 1965 beviljat reg.rådet Kurt Holmgren avsked med utg. av jan. 1965 för fullgörande av uppdrag såsom ordf. i förvaltningsdomstolsutredn.